Wet van 25 mei 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 25 mei 2022

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.082.455

48.990.626

1.651.953

         
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

     
         
 

Beleidsartikelen

22.635.883

24.133.195

1.482.644

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.936.743

5.065.998

4.000

6

Hoger beroepsonderwijs

4.068.668

4.479.775

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

5.993.862

6.271.242

16

8

Internationaal beleid

14.368

14.368

99

11

Studiefinanciering

4.836.822

4.836.822

1.211.951

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

67.116

67.116

2.174

13

Lesgelden

14.249

14.249

215.480

14

Cultuur

599.166

1.265.837

47.043

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.236.172

1.241.629

101

25

Emancipatie

7.099

14.541

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Nog onverdeeld

585.126

585.126

0

95

Apparaat kerndepartement

276.492

276.492

567

         
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

     
         
 

Beleidsartikelen

23.446.572

24.857.431

169.309

1

Primair onderwijs

13.093.371

13.932.868

9.308

3

Voortgezet onderwijs

9.092.460

9.665.822

7.391

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

207.219

205.219

6.500

15

Media

1.053.522

1.053.522

146.110


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 005

Naar boven