Besluit van 4 februari 2021, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Verzamelwet LNV 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 februari 2021, nr. WJZ / 20321851;

Gelet op artikel X van de Verzamelwet LNV 2021;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet LNV 2021, met uitzondering van de artikelen I, II, V, VII, onderdeel B, en IX, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 februari 2021

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de zestiende februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Verzamelwet LNV 2021 treedt gedeeltelijk in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de regeling omtrent de vaste verandermomenten voor regelgeving en de minimuminvoeringstermijn zoals neergelegd in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De reden hiervoor is dat het reparatieregelgeving betreft (artikel 4.17, vijfde lid, aanhef en onder c, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De inwerkingtreding van artikel I zal worden geregeld in het besluit tot inwerkingtreding van de Plantgezondheidswet, de inwerkingtreding van de overige uitgezonderde bepalingen zal worden geregeld in het besluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven