Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wetgeving inzake accijns en omzetbelasting aan te passen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (PbEU 2020, L 58), Richtlijn (EU) 2020/1151 van de Raad van 29 juli 2020 tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PbEU 2020, L 256) en Richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad van 16 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader (PbEU 2019, L 336);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in onderdeel c «tussenprodukten» vervangen door «tussenproducten», in onderdeel d «overige alcoholhoudende produkten» door «overige alcoholhoudende producten» en in onderdeel f «tabaksprodukten» door «tabaksproducten».

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  accijnsgoed:

  een goed als bedoeld in artikel 1;

  accijnsgoederenplaats:

  iedere plaats in Nederland waar op grond van de bepalingen van deze wet accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen worden geproduceerd, mogen worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden opgeslagen, mogen worden ontvangen of mogen worden verzonden;

  accijnsschorsingsregeling:

  belastingregeling die geldt voor het produceren, verwerken, voorhanden hebben, opslaan en overbrengen van accijnsgoederen waarbij de accijns is geschorst;

  belastingentrepot:

  iedere plaats op het grondgebied van de Unie buiten Nederland waar op grond van de wettelijke bepalingen van de lidstaat waar de plaats zich bevindt, accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen worden geproduceerd, mogen worden verwerkt, voorhanden mogen zijn, mogen worden opgeslagen, mogen worden ontvangen of mogen worden verzonden;

  derdeland:

  elke staat of elk grondgebied waarop het Verdragen betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet van toepassing zijn;

  derdelandsgebieden:

  de gebieden, genoemd in artikel 4, tweede en derde lid, van Richtlijn 2020/262 van de Raad van 19 december 2020 houdende een algemene regeling inzake accijns (PbEU 2020, L 58);

  douaneschorsingsregeling:

  iedere in het Douanewetboek van de Unie vastgestelde bijzondere procedure inzake douanetoezicht ter zake van niet-Unie-goederen die in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, tijdelijke opslag en de bijzondere regelingen extern douanevervoer, douane-entrepot, actieve veredeling en tijdelijke invoer, bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie;

  gecertificeerde afzender:

  een natuurlijke- of rechtspersoon, die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen van de lidstaat van verzending staat geregistreerd om bij de bedrijfsuitoefening van die persoon accijnsgoederen te verzenden die op het grondgebied van de ene lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en vervolgens naar het grondgebied van een andere lidstaat zijn overgebracht;

  gecertificeerde geadresseerde:

  een natuurlijk of rechtspersoon, die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen van de lidstaat van bestemming staat geregistreerd om bij de bedrijfsuitoefening van die persoon accijnsgoederen te ontvangen die op het grondgebied van de ene lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en vervolgens naar het grondgebied van een andere lidstaat zijn overgebracht;

  geregistreerde afzender:

  een natuurlijke - of rechtspersoon, die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen van een andere lidstaat van invoer gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening van die persoon en onder de door de inspecteur onderscheidenlijk de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat vastgestelde voorwaarden, accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te verzenden wanneer zij overeenkomstig artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht;

  geregistreerde geadresseerde:

  een natuurlijke - of rechtspersoon, die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning dan wel ingevolge de wettelijke bepalingen van een andere lidstaat gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening van die persoon accijnsgoederen in ontvangst te nemen die vanuit het grondgebied van een andere lidstaat onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht;

  GN-code:

  de code, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG 1987, L 256), zoals deze luidt op 1 januari 2018 indien het minerale oliën betreft, en zoals deze luidt op 1 januari 2019 indien het alcohol en alcoholhoudende dranken betreft;

  grondgebied van de Unie:

  het geheel van de grondgebieden van de lidstaten;

  grondgebied van een lidstaat:

  het grondgebied van een lidstaat waarop de Verdragen overeenkomstig de artikelen 349 en 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, met uitzondering van derdelandsgebieden;

  invoer:

  het in het vrije verkeer brengen van goederen, bedoeld in artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie;

  kwijtschelding:

  ontheffing van de verplichting tot betaling van een niet voldane accijns;

  lidstaat van bestemming:

  de lidstaat waar de accijnsgoederen moeten worden geleverd of gebruikt overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (PbEU 2020, L 58);

  motorrijtuig:

  een voertuig dat is bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig aanwezig;

  ondernemer:

  een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968;

  onregelmatige binnenkomst:

  een binnenkomst van goederen op het grondgebied van de Unie die niet overeenkomstig artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie onder de regeling «in het vrije verkeer brengen» zijn geplaatst en waarvoor een douaneschuld is ontstaan als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van dat wetboek, of zou zijn ontstaan als die goederen onderworpen waren aan douanerechten;

  plaats van invoer:

  de plaats waar de goederen zich bevinden wanneer zij overeenkomstig artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht;

  plaats van rechtstreekse aflevering:

  een plaats die op grond van een ingevolge deze wet afgegeven vergunning door de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of door de geregistreerde geadresseerde is aangewezen als plaats waarnaar accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling mogen worden overgebracht;

  plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Unie verlaten:

  het douanekantoor van uitgang, bedoeld in artikel 329 van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie of het kantoor waar de douaneformaliteiten worden vervuld die van toepassing zijn op de uitgang van accijnsgoederen uit de Unie naar een gebied, genoemd in artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (PbEU 2020, L 58);

  produceren:

  elk handelen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat;

  reiziger die zich naar een derdelandsgebied of derde land begeeft:

  iedere passagier die in het bezit is van een bewijs van vervoer door de lucht of over zee, waarop als definitieve bestemming een in een derdelandsgebied of derde land gelegen luchthaven of haven is vermeld.

  Richtlijn hernieuwbare energie:

  Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PbEU 2009, L 140);

  teruggaaf:

  teruggave van een accijns die is betaald;

  vervaardigen:

  elk handelen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een accijnsgoed wordt gewijzigd;

  verwerken:

  elk handelen waarbij de samenstelling van een accijnsgoed wordt gewijzigd.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen de data, genoemd in het eerste lid, bij de GN-code, worden vervangen door de datum van de versie van de in dat onderdeel bedoelde verordening die aan de wijziging van de GN-codes ten grondslag heeft gelegen, alsmede de GN-codes, genoemd in deze wet en de daarop berustende bepalingen.

3. In het vierde lid, aanhef, wordt «vervaardigen» vervangen door «verwerken».

C

In artikel 1a, eerste lid, vervallen de onderdelen «douaneschorsingsregeling» en «vervaardigen».

D

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «het voorhanden hebben van een accijnsgoed buiten» vervangen door «het voorhanden hebben of opslaan van een accijnsgoed, ook in gevallen van onregelmatigheid, buiten».

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «de productie, met inbegrip van onregelmatige productie, van accijnsgoederen buiten» vervangen door «de productie, met inbegrip van de verwerking, van accijnsgoederen en de onregelmatige productie of verwerking daarvan, buiten».

3. Aan het eerste lid, onderdeel d, wordt toegevoegd «, behalve wanneer de douaneschuld teniet is gegaan overeenkomstig artikel 124, eerste lid, onderdelen e, f, g of k, van het Douanewetboek van de Unie».

4. In het derde lid wordt «een accijnsgoed dat onder een douaneschorsingsregeling is geplaatst» vervangen door «een accijnsgoed dat het douanegebied van de Unie binnenkomt, zich in tijdelijke opslag bevindt, als bedoeld in artikel 5, zeventiende lid, van het Douanewetboek van de Unie, of onder een douaneregeling extern douanevervoer, douane-entrepot, actieve veredeling, of tijdelijke invoer, als bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie is geplaatst».

5. In het vierde lid wordt «in strijd met wettelijke bepalingen voorhanden hebben of gebruiken van minerale oliën» vervangen door «in strijd met wettelijke bepalingen voorhanden hebben, opslaan of gebruiken van minerale oliën».

6. In het vijfde lid wordt «onherstelbare verlies» vervangen door «onherstelbare algehele of gedeeltelijke verlies» en wordt «accijnsgoederen door een oorzaak die met de aard van de goederen verband houdt, dan wel door niet te voorziene omstandigheden» vervangen door «accijnsgoederen door niet te voorziene omstandigheden». Voorts wordt «bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat, wordt niet aangemerkt» vervangen door «bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat om de goederen te vernietigen, wordt niet aangemerkt».

7. In het zesde lid wordt «onherstelbare verlies» telkens vervangen door «onherstelbare algehele of gedeeltelijke verlies».

8. In het zevende lid wordt «accijnsgoederen die onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst» vervangen door «accijnsgoederen die nog niet zijn ingevoerd».

9. Onder vernummering van het achtste tot en met het tiende lid tot negende tot en met elfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Een gedeeltelijk verlies als gevolg van de aard van de goederen, dat zich voordoet wanneer de goederen onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht tussen de lidstaten, wordt niet aangemerkt als uitslag tot verbruik voor zover het verlies onder de vastgestelde drempel voor gedeeltelijk verlies voor die accijnsgoederen valt, tenzij er een vermoeden van fraude of een onregelmatigheid is. Dat deel van een gedeeltelijk verlies dat boven de vastgestelde drempel voor gedeeltelijk verlies voor die accijnsgoederen uitkomt, wordt behandeld als uitslag tot verbruik.

10. In het negende lid (nieuw) wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken».

11. In het tiende lid (nieuw) wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren, verwerken».

E

Artikel 2a wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. het douanekantoor van uitgang dat tevens het douanekantoor van vertrek is voor de regeling extern douanevervoer, wanneer dat accijnsgoed na vrijgave voor uitvoer onder de regeling extern douanevervoer wordt geplaatst met toepassing van artikel 329, vijfde lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie en artikel 189, vierde lid, van de Gedelegeerde verordening Douanewetboek van de Unie.

2. Aan het tweede lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • d. een plaats waar de accijnsgoederen het grondgebied van de Unie verlaten;

 • e. het douanekantoor van uitgang dat tevens het douanekantoor van vertrek is voor de regeling extern douanevervoer, wanneer dat accijnsgoed na vrijgave voor uitvoer onder de regeling extern douanevervoer wordt geplaatst met toepassing van artikel 329, vijfde lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie en artikel 189, vierde lid, van de Gedelegeerde verordening Douanewetboek van de Unie.

3. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. het douanekantoor van uitgang dat tevens het douanekantoor van vertrek is voor de regeling extern douanevervoer, wanneer dat accijnsgoed na vrijgave voor uitvoer onder de regeling extern douanevervoer wordt geplaatst met toepassing van artikel 329, vijfde lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie en artikel 189, vierde lid, van de Gedelegeerde verordening Douanewetboek van de Unie.

F

Artikel 2b, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling eindigt:

  • a. in de gevallen, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdelen a, b, c en e, tweede lid, onderdelen a, b en c, en derde lid, onderdelen a, b, c en e, op het tijdstip waarop de geadresseerde de accijnsgoederen in ontvangst heeft genomen;

  • b. in de gevallen, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, tweede lid, onderdeel d, en derde lid, onderdeel d, op het tijdstip waarop de goederen het grondgebied van de Unie hebben verlaten;

  • c. in de gevallen, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, tweede lid, onderdeel e, en derde lid, onderdeel f, op het tijdstip waarop de goederen onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst.

G

Artikel 2e komt te luiden:

Artikel 2e

 • 1. Als uitslag tot verbruik wordt mede aangemerkt het overbrengen van accijnsgoederen die in een andere lidstaat reeds tot verbruik zijn uitgeslagen, naar Nederland om in Nederland voor commerciële doeleinden te worden geleverd of gebruikt. Deze accijnsgoederen worden uitsluitend overgebracht van een gecertificeerde afzender naar een gecertificeerde geadresseerde.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel worden accijnsgoederen als «geleverd voor commerciële doeleinden» beschouwd wanneer zij op het grondgebied van een andere lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en vanuit die lidstaat zijn overgebracht naar Nederland en hetzij geleverd zijn aan anderen dan particulieren, hetzij aan particulieren in het geval het geen overbrenging als bedoeld in artikel 2d of artikel 2f betreft.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden, ter verzekering van de heffing, regels gesteld met betrekking tot de verplichtingen waaraan moet worden voldaan met betrekking tot accijnsgoederen die voor commerciële doeleinden worden geleverd of gebruikt.

 • 4. Accijnsgoederen die aan boord van een schip of een vliegtuig dat een verbinding tussen een andere lidstaat en Nederland verzorgt, voorhanden worden gehouden maar die niet beschikbaar zijn voor de verkoop wanneer dit schip of vliegtuig zich op het grondgebied van Nederland bevindt, worden niet in Nederland aan accijns onderworpen.

 • 5. In afwijking van het eerste lid wordt niet als uitslag tot verbruik aangemerkt minerale oliën die in een andere lidstaat zijn uitgeslagen tot verbruik, en zich bevinden in de normale reservoirs van bedrijfsmotorrijtuigen en die bestemd zijn als brandstof voor deze motorrijtuigen of zich bevinden in de normale reservoirs van containers voor speciale doeleinden en die bestemd zijn voor de werking tijdens het vervoer van specifieke systemen die tot de uitrusting van deze containers behoren.

 • 6. De overbrenging van accijnsgoederen, bedoeld in het eerste lid, vangt aan op het tijdstip waarop de accijnsgoederen hetzij de bedrijfsruimten van de gecertificeerde afzender verlaten, hetzij een locatie in de lidstaat van verzending waarvan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending kennis wordt gegeven voor aanvang van de overbrenging.

 • 7. De overbrenging van accijnsgoederen, bedoeld in het eerste lid, eindigt op het tijdstip waarop de gecertificeerde geadresseerde de accijnsgoederen in ontvangst heeft genomen, hetzij in zijn bedrijfsruimten hetzij op een locatie in de lidstaat van bestemming waarvan aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming kennis wordt gegeven voor aanvang van de overbrenging.

 • 8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

H

Artikel 2f, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Als uitslag tot verbruik wordt mede aangemerkt het op het grondgebied van een andere lidstaat reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen die worden gekocht door een in Nederland gevestigde persoon, niet zijnde een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats, een geregistreerde geadresseerde, een gecertificeerde geadresseerde of een zelfstandig bedrijf, en door een afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht of voor diens rekening direct of indirect naar Nederland worden verzonden of vervoerd.

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Indien in de situaties als bedoeld in de artikelen 2e en 2f, de accijnsgoederen tijdens het vervoer in Nederland of in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de accijnsgoederen tot verbruik zijn uitgeslagen, algeheel vernietigd of algeheel of gedeeltelijk onherstelbaar verloren gegaan zijn door niet te voorziene omstandigheden of overmacht, of ingevolge instructies van de inspecteur dan wel, indien van toepassing, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaat, is voor dat deel dat vernietigd of verloren is gegaan geen sprake van uitslag tot verbruik als bedoeld in de artikelen 2e en 2f.

2. In het tweede lid wordt «vernietigd of onherstelbaar verloren» vervangen door «vernietigd of algeheel of gedeeltelijk onherstelbaar verloren».

3. In het derde lid wordt «onherstelbare verlies» telkens vervangen door «onherstelbare algehele of gedeeltelijke verlies».

4. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. In de situaties, bedoeld in de artikelen 2e en 2f, wordt een gedeeltelijk verlies als gevolg van de aard van de goederen, dat zich voordoet tijdens het vervoer van de goederen op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de goederen tot verbruik zijn uitgeslagen, niet aangemerkt als uitslag tot verbruik wanneer het verlies onder de vastgestelde drempel voor gedeeltelijk verlies van die accijnsgoederen valt, bedoeld in artikel 2, achtste lid, tenzij er een gegronde reden is om te vermoeden dat er sprake is van fraude of een onregelmatigheid.

J

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Indien tijdens de overbrenging van in een andere lidstaat reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen die worden verzonden of vervoerd

  • a. door een gecertificeerde afzender naar een gecertificeerde geadresseerde; of

  • b. door een afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht of de overbrenging geschiedt voor diens rekening;

  in Nederland een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, is artikel 2e, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 2f, eerste lid, van toepassing.

2. Onder vernummering van het zesde tot het zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 6. Het niet voldoen aan de voorschriften van een of alle bij de overbrenging betrokken personen in strijd met artikel 2e, eerste lid, of artikel 50f, eerste lid, of de gebrekkige naleving van de voorschriften vastgesteld krachtens artikel 2e, derde lid, of artikel 2f, tweede lid, wordt aangemerkt als onregelmatigheid. Deze onregelmatigheid wordt geacht in Nederland te hebben plaatsgevonden. Het eerste en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

K

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «voorhanden te hebben» vervangen door «voorhanden of in opslag te hebben».

3. In het tweede lid wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken».

4. In het derde lid, onderdeel a, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken» en wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd of verwerkt».

5. In het derde lid, onderdeel b, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken».

6. In het derde lid, onderdeel c, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren».

7. In het derde lid, onderdeel d, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken» en wordt «voorhanden» vervangen door «voorhanden of in opslag».

8. In het derde lid, onderdeel e, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren».

9. In het vierde lid, aanhef, wordt «produkten» vervangen door «producten».

L

In artikel 6 wordt «produkt» telkens vervangen door «product» en wordt «produkten» vervangen door «producten».

M

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

 • 1. De accijns bedraagt voor bier per hectoliter bij een temperatuur van 20°C per volumeprocent alcohol € 7,49, met dien verstande dat het minimumbedrag aan accijns in totaal ten minste € 8,83 bedraagt, waarbij een gedeelte van een hectoliter rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen en van een volumeprocent alcohol naar beneden wordt afgerond op één decimaal.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de accijns voor bier dat is geproduceerd in een accijnsgoederenplaats waar in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter bier is geproduceerd, per hectoliter bij een temperatuur van 20°C per volumeprocent alcohol € 6,93, met dien verstande dat het minimumbedrag aan accijns in totaal ten minste € 8,83 per hectoliter bedraagt.

 • 3. Het tweede lid vindt slechts toepassing met betrekking tot een accijnsgoederenplaats die:

  • a. juridisch en economisch onafhankelijk is van een andere accijnsgoederenplaats waar bier wordt geproduceerd;

  • b. gebruik maakt van installaties die in fysiek opzicht losstaan van die van een andere accijnsgoederenplaats waar bier wordt geproduceerd; en

  • c. geen bier produceert onder licentie, tenzij het onder licentie geproduceerde bier slechts een klein gedeelte van de totale productie betreft, met dien verstande dat het tweede lid geen toepassing vindt met betrekking tot het onder licentie geproduceerde bier.

 • 4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid wordt een samenwerkingsverband van twee of meer accijnsgoederenplaatsen waar gezamenlijk in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter bier is geproduceerd, aangemerkt als één accijnsgoederenplaats.

 • 5. Het tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op bier geproduceerd in een belastingentrepot.

 • 6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het bepalen van het alcoholgehalte en de toepassing van het tweede en derde lid.

N

Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «produkten» vervangen door «producten».

b. In de onderdelen a en b wordt «eindprodukt» vervangen door «eindproduct».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «produkten» telkens vervangen door «producten».

b. In onderdeel b wordt «produkt» vervangen door «product».

O

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «produkten» vervangen door «producten» en wordt «2204 21 10» vervangen door «2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09».

b. In onderdeel b wordt «eindprodukt» vervangen door «eindproduct».

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «produkten» telkens vervangen door «producten» en wordt «2206 00 91» vervangen door «2206 00 31 en 2206 00 39». Voorts wordt «2204 21 10» vervangen door «2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09».

b. In onderdeel b wordt «eindprodukt» vervangen door «eindproduct».

P

In artikel 10 wordt «hectoliter» vervangen door «hectoliter, waarbij een gedeelte van een hectoliter rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen,».

Q

Hoofdstuk II, afdeling 2a, opschrift, komt te luiden:

Afdeling 2a Tussenproducten

R

In artikel 11a wordt «tussenprodukten» telkens vervangen door «tussenproducten».

S

In artikel 11b wordt «tussenprodukten» telkens vervangen door «tussenproducten» en wordt «produkten» vervangen door «producten».

T

In artikel 11c wordt «tussenprodukten» vervangen door «tussenproducten» en wordt «produkten» vervangen door «producten».

U

In artikel 11d wordt «hectoliter» vervangen door «hectoliter, waarbij een gedeelte van een hectoliter rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen,».

V

Hoofdstuk II, afdeling 3, opschrift, komt te luiden:

Afdeling 3 Overige alcoholhoudende producten

W

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «produkten» vervangen door «producten».

b. In onderdeel a wordt «produkten» telkens vervangen door «producten» en wordt «produkt» vervangen door «product».

c. In onderdeel b wordt «produkten» vervangen door «producten».

2. In het tweede lid wordt «produkten» telkens vervangen door «producten».

X

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

De accijns bedraagt voor overige alcoholhoudende producten per hectoliter bij een temperatuur van 20°C per volumeprocent alcohol € 16,86, waarbij een gedeelte van een hectoliter rekenkundig wordt afgerond op drie decimalen en van een volumeprocent alcohol naar beneden wordt afgerond op één decimaal.

Y

In artikel 14 wordt «produkten» vervangen door «producten» en wordt «produkt» vervangen door «product».

Z

In artikel 25, tweede lid, onderdeel a, wordt «produkten» vervangen door «producten».

AA

In artikel 26, zesde en zevende lid, wordt «produkten» vervangen door «producten».

BB

Hoofdstuk II, afdeling 7, opschrift, komt te luiden:

Afdeling 7 Tabaksproducten

CC

In artikel 29 wordt «tabaksprodukten» vervangen door «tabaksproducten».

DD

In artikel 31, tweede lid, wordt «produkten» vervangen door «producten».

EE

In artikel 32, tweede lid, wordt «produkten» vervangen door «producten».

FF

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «volumepercenten» vervangen door «volumeprocenten».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken».

GG

In artikel 38 wordt «tussenprodukten» vervangen door «tussenproducten», wordt «produkten» vervangen door «producten» en wordt «tabaksprodukten» vervangen door «tabaksproducten».

HH

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd of verwerkt».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd of verwerkt» en wordt «voor de opslag van accijnsgoederen» vervangen door «voor het voorhanden hebben en de opslag van accijnsgoederen». Voorts wordt «over een jaar voorhanden is» vervangen door «over een jaar voorhanden is of is opgeslagen».

II

In artikel 42, eerste lid, onderdeel b, wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd, verwerkt,» en wordt «voorhanden zal zijn» vervangen door «voorhanden of opgeslagen zal zijn».

JJ

Artikel 42a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «waar accijnsgoederen worden vervaardigd dan wel opgeslagen» vervangen door «waar accijnsgoederen worden geproduceerd of verwerkt dan wel voorhanden worden gehouden of worden opgeslagen».

2. In onderdeel a wordt «niet zelf in opslag neemt» vervangen door «niet zelf voorhanden houdt of in opslag neemt».

3. In onderdeel b wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd of verwerkt».

KK

In artikel 50a, derde lid, wordt «één afzender» vervangen door «één welomschreven afzender».

LL

In artikel 50e wordt «in de artikel 50a en 50d bedoelde vergunning» vervangen door «vergunning, bedoeld in artikel 50a of 50d».

MM

Artikel 50f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de verkoper» vervangen door «de afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht» en wordt «een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aanstellen» vervangen door «zich melden bij de inspecteur of een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland aanstellen».

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

3. In het vierde lid (nieuw), onderdeel b, wordt «de verkoper» vervangen door «de afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht».

4. In het vierde lid (nieuw), onderdeel d, wordt «de verkoper» vervangen door «de afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht».

5. In het vijfde lid (nieuw) wordt «de verkoper» telkens vervangen door «de afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht».

6. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, ter verzekering van de heffing, regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de verplichtingen waaraan de fiscaal vertegenwoordiger moet voldoen ten aanzien van de administratie;

  • b. de wijze waarop de afzender in een andere lidstaat zich kan melden bij de inspecteur en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

NN

Na afdeling 2b wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 2c Gecertificeerde geadresseerde en gecertificeerde afzender

Artikel 50h
 • 1. Een onderneming wordt alleen als gecertificeerde geadresseerde aangemerkt indien daartoe een vergunning is verstrekt door de inspecteur.

 • 2. Voor een gecertificeerde geadresseerde die slechts incidenteel accijnsgoederen ontvangt, wordt de vergunning verleend voor een welomschreven hoeveelheid accijnsgoederen, één welomschreven afzender en een welomschreven tijdvak. De inspecteur kan de vergunning beperken tot één overbrenging.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, ter verzekering van de heffing, regels worden gesteld waaraan een gecertificeerde geadresseerde moet voldoen ten aanzien van:

  • a. de administratie; en

  • b. het stelsel van toezicht.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 50i
 • 1. In het verzoek om een vergunning voor het zijn van een gecertificeerde geadresseerde worden gegevens verstrekt met betrekking tot:

  • a. de soort of de soorten accijnsgoederen waarvoor de vergunning is bestemd;

  • b. de hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden naar soort, die naar verwachting door de gecertificeerde geadresseerde per jaar uit een andere lidstaat zal worden ontvangen;

  • c. de naam en het adres van de persoon op wiens naam de vergunning dient te worden gesteld;

  • d. de administratie van de desbetreffende accijnsgoederen; en

  • e. het adres waar de accijnsgoederen zullen worden ontvangen.

 • 2. Een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of een geregistreerde geadresseerde kan, met inachtneming van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, als een gecertificeerde geadresseerde optreden na kennisgeving aan de inspecteur. Na kennisgeving wordt daartoe een vergunning als bedoeld in het eerste lid verstrekt door de inspecteur.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 50j
 • 1. Een onderneming wordt alleen als gecertificeerde afzender aangemerkt indien daartoe een vergunning is verstrekt door de inspecteur.

 • 2. Voor een gecertificeerde afzender die slechts incidenteel accijnsgoederen verzendt, wordt de vergunning verleend voor een welomschreven hoeveelheid accijnsgoederen, één welomschreven geadresseerde en een welomschreven tijdvak. De inspecteur kan de vergunning beperken tot één overbrenging.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, ter verzekering van de heffing, regels worden gesteld waaraan een gecertificeerde afzender moet voldoen ten aanzien van:

  • a. de administratie; en

  • b. het stelsel van toezicht.

Artikel 50k
 • 1. In het verzoek om een vergunning voor het zijn van een gecertificeerde afzender worden gegevens verstrekt met betrekking tot:

  • a. de soort of de soorten accijnsgoederen waarvoor de vergunning is bestemd;

  • b. Indien het tweede lid van artikel 50j van toepassing is:

   • 1°. de welomschreven hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden naar soort, die naar verwachting door de gecertificeerde afzender incidenteel zullen worden verzonden;

   • 2°. de welomschreven geadresseerde;

   • 3°. het welomschreven tijdvak;

  • c. de persoon op wiens naam de vergunning moet worden gesteld.

   • 2. Een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of een geregistreerde afzender kan, met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, als een gecertificeerde afzender optreden na kennisgeving aan de inspecteur. Na kennisgeving wordt daartoe een vergunning als bedoeld in het eerste lid verstrekt door de inspecteur.

   • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 50l

De artikelen 43, 44, 45, 46, 48, 49 en 50 zijn van overeenkomstige op de vergunning, bedoeld in artikel 50h of 50j.

OO

Artikel 51, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «voorhanden heeft en» vervangen door «voorhanden heeft of opslaat, en» en wordt «voorhanden hebben» vervangen door «voorhanden hebben of opslaan».

2. In onderdeel c wordt «produceert» vervangen door «produceert of verwerkt» en wordt «productie» telkens vervangen door «productie of verwerking».

3. Onderdeel d komt te luiden:

 • d. bij toepassing van artikel 2, eerste lid, onderdeel d: de aangever, bedoeld in artikel 5, vijftiende lid, van het Douanewetboek van de Unie, of enig andere persoon als bedoeld in artikel 77, derde lid, van het Douanewetboek van de Unie en, in geval van onregelmatige binnenkomst, enig andere persoon die bij die onregelmatige binnenkomst betrokken is geweest;.

4. In onderdeel e wordt «voorhanden heeft» vervangen door «voorhanden heeft, opslaat».

5. Onder verlettering van onderdeel j tot k worden de onderdelen h en i vervangen door drie onderdelen, luidende:

 • h. bij toepassing van artikel 2e, eerste lid: de gecertificeerde geadresseerde, bedoeld in artikel 2e, eerste lid;

 • i. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2e, eerste lid, bij de overbrenging van de accijnsgoederen: alle bij de overbrenging betrokken personen;

 • j. bij toepassing van artikel 2f, eerste lid: de afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht, bedoeld in artikel 2f, eerste lid, of de aangewezen fiscaal vertegenwoordiger.

6. In onderdeel k (nieuw) wordt «onderdeel h en i» vervangen door «onderdelen h, i of j».

PP

Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «voorhanden hebben» vervangen door «voorhanden of in opslag hebben».

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «productie» vervangen door «productie of verwerking».

3. In het derde lid, onderdeel a, wordt «voorhanden hebben» vervangen door «voorhanden of in opslag hebben».

4. In het derde lid, onderdeel e, wordt «het tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben van de accijnsgoederen in Nederland» vervangen door «het tijdstip dat de accijnsgoederen in ontvangst zijn genomen door de gecertificeerde geadresseerde in Nederland».

QQ

In artikel 53, derde lid wordt «te zamen» vervangen door «tezamen».

RR

Artikel 53a, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. bij toepassing van artikel 52, derde lid, onderdelen a, c, d, e en f, voor zover geen sprake is van een fiscaal vertegenwoordiger: uiterlijk op de dag na het tijdstip, bedoeld in artikel 52, derde lid, onderdelen a, c, d, e of f;.

SS

Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats en de geregistreerde afzender stellen zekerheid» vervangen door «De vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats, geregistreerde afzender en de gecertificeerde geadresseerde stellen zekerheid».

2. In het tweede lid wordt «De registreerde geadresseerde en de fiscaal vertegenwoordiger, bedoeld» vervangen door «De geregistreerde geadresseerde, de afzender in een andere lidstaat die een zelfstandige economische activiteit verricht en de fiscaal vertegenwoordiger, bedoeld».

3. In het derde lid wordt «vervoerder of de eigenaar van de accijnsgoederen zekerheid stelt in plaats van de vergunninghouder en de geregistreerde afzender, bedoeld» vervangen door «vervoerder, de eigenaar van de accijnsgoederen, of de gecertificeerde afzender, zekerheid stelt in plaats van de vergunninghouder geregistreerde afzender en de gecertificeerde geadresseerde bedoeld» en wordt «de in artikel 2a, eerste en derde lid bedoelde bestemmingen» vervangen door «de bestemmingen, bedoeld in artikel 2a, eerste of derde lid, of naar de gecertificeerde geadresseerde».

4. In het vierde lid vervalt «of door middel van een pijpleiding».

5. Onder vernummering van het vijfde tot en met het achtste lid tot zesde tot en met negende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Het stellen van zekerheid als bedoeld in het eerste lid blijft achterwege voor minerale oliën die door middel van een vaste pijpleiding worden overgebracht, tenzij de inspecteur bij een voor bezwaar vatbare beschikking naar behoren motiveert waarom toch zekerheid dient te worden gesteld.

TT

Artikel 64, eerste lid, onderdelen a, b en c, vervallen, onder verlettering van onderdelen d, e en f, tot a, b en c.

UU

Na artikel 64 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 64a

 • 1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen wordt vrijstelling van accijns verleend ter zake van de uitslag tot verbruik van alcohol en alcoholhoudende dranken, wanneer zij:

  • a. zijn gedistribueerd in de vorm van alcohol die volledig gedenatureerd is;

  • b. worden gebruikt als onderdeel van het productieproces van een product dat niet voor menselijke consumptie is bestemd, indien het is verwerkt in een product dat niet voor menselijke consumptie is bestemd, of wordt gebruikt voor het onderhoud en de reiniging van de productieapparatuur die voor dat specifieke productieproces wordt gebruikt;

  • c. worden gebruikt voor de vervaardiging van azijn van GN-code 2209;

  • d. worden gebruikt voor de vervaardiging van geneesmiddelen als bedoeld in Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG 2001, L 311) of Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG 2001, L 311);

  • e. worden gebruikt voor de productie van aroma’s voor de bereiding van levensmiddelen en niet-alcoholhoudende dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 1,2%vol;

  • f. rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabricaat worden aangewend voor de productie van levensmiddelen, gevuld of anderszins, waarvan het alcoholgehalte niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor chocola, of 5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor andere producten;

  • g. in ziekenhuizen of apotheken worden gebruikt voor medische doeleinden.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

  • a. de aard van of de aanduiding op de verpakking van accijnsgoederen, bedoeld in het eerste lid;

  • b. de stoffen waarmee deze accijnsgoederen moeten zijn vermengd;

  • c. de uitvoering van dit artikel.

VV

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 64» telkens vervangen door «de artikelen 64 of 64a» en wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren of verwerken».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren».

WW

Aan artikel 69, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. door de strijdkrachten van lidstaten, met uitzondering van Nederland, ten behoeve van deze strijdkrachten of het hen begeleidende burgerpersoneel of voor de bevoorrading van hun messes of kantines, voor zover de strijdkrachten deelnemen aan een defensie-inspanning ter uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, bedoeld in titel V, hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

XX

Artikel 71, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «een derde land» vervangen door «een derdelandsgebied of een derde land».

2. Onderdeel e komt te luiden:

 • e. door een gecertificeerde afzender zijn overgebracht naar een gecertificeerde geadresseerde in een andere lidstaat.

3. In onderdeel f wordt «geregistreerde geadresseerde» vervangen door «geregistreerde geadresseerde, een gecertificeerde geadresseerde» en wordt «gevestigde verkoper» vervangen door «gevestigde afzender die een zelfstandige economische activiteit verricht».

YY

Artikel 71i vervalt.

ZZ

In hoofdstuk VI wordt voor afdeling 1 een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling a1 Kleine producenten van alcoholhoudende dranken

Artikel 72a
 • 1. Indien een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats gebruik wil maken van een verlaagd tarief voor kleine producenten van alcoholhoudende dranken in een lidstaat van bestemming, dient hij in zijn administratie een verklaring op te nemen waarin ten minste is opgenomen:

  • a. de hoeveelheid alcoholhoudende dranken dat jaarlijks wordt vervaardigd in de accijnsgoederenplaats; en

  • b. de bevestiging dat de vergunninghouder voldoet aan de voor zover van toepassing zijnde criteria, bedoeld in artikel 4, tweede lid, artikel 9bis, tweede lid, artikel 13bis, vierde lid, artikel 18bis, derde lid, en artikel 22, tweede lid, van de Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PbEG 1992, L 316).

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld met betrekking tot de toepassing van het eerste lid.

AAA

Artikel 74 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «vervaardigt» vervangen door «produceert of verwerkt».

2. In onderdeel b wordt «vervaardigde» vervangen door «geproduceerde of verwerkte».

3. In onderdeel c wordt «vervaardigde» vervangen door «geproduceerde of verwerkte».

BBB

In artikel 78, eerste lid, wordt «tabaksprodukten» vervangen door «tabaksproducten».

CCC

In artikel 80, tweede lid, wordt «zijn geplaatst onder een douaneschorsingsregeling» vervangen door «die de douanestatus hebben of hebben gekregen van niet-Uniegoederen als bedoeld in artikel 5, vierentwintigste lid, van het Douanewetboek van de Unie».

DDD

In artikel 82, eerste lid, wordt «tabaksprodukten» vervangen door «tabaksproducten».

EEE

In artikel 84a, derde lid, wordt «te zamen» vervangen door «tezamen».

FFF

In artikel 86, eerste lid, vervalt «onder een accijnsschorsingsregeling».

GGG

Artikel 90 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «vervaardigen» vervangen door «produceren».

2. In het achtste lid wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd».

HHH

In artikel 91, tweede lid, wordt «een douaneschorsingsregeling» vervangen door «de douaneregeling extern douanevervoer, douane-entrepot, actieve veredeling, of tijdelijke invoer, als bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie is geplaatst».

III

In artikel 93, eerste lid, wordt «een douaneschorsingsregeling» vervangen door «de douaneregeling extern douanevervoer, douane-entrepot, actieve veredeling, of tijdelijke invoer, als bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie».

JJJ

In artikel 94, eerste lid, wordt «tabaksprodukt» vervangen door «tabaksproduct».

KKK

In artikel 95, eerste en tweede lid, aanhef, wordt «tabaksprodukten» vervangen door «tabaksproducten».

LLL

Aan artikel 97 wordt een zin toegevoegd «Dit is ook van toepassing op de accijnsschuld wanneer die teniet is gegaan ingevolge het van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 124, eerste lid, onderdeel e, van het Douanewetboek van de Unie».

MMM

Aan artikel 98 wordt een zin toegevoegd «Dit is ook van toepassing op de accijnsschuld wanneer die teniet is gegaan ingevolge het van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 124, eerste lid, onderdeel e, van het Douanewetboek van de Unie».

NNN

In artikel 102, eerste lid, wordt «tabaksprodukten» vervangen door «tabaksproducten».

OOO

In Hoofdstuk VIII wordt voor artikel 103 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 102b

Voor de overbrenging van accijnsgoederen die in een andere lidstaat tot verbruik zijn uitslagen en vanuit die andere lidstaat zijn overgebracht naar Nederland en worden geleverd aan anderen dan particulieren, of aan particulieren in het geval dat het geen overbrenging als bedoeld in artikel 2d of artikel 2f betreft, mag tot en met 31 december 2023 belanghebbende deze wet en de daarop berustende bepalingen toepassen zoals deze luidden op 12 februari 2023.

ARTIKEL II

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 15, tweede lid, onderdeel b, wordt «143, onder f, g, h en i» vervangen door «143, onder f, g, g bis, h of i».

B

Artikel 17a, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Met een intracommunautaire verwerving van goederen onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt gelijkgesteld het komen binnen Nederland van goederen die zijn verzonden of vervoerd vanuit een andere lidstaat, zonder dat deze goederen aldaar onderworpen waren aan heffing van belasting, omdat zij aldaar ter beschikking hebben gestaan voor het gebruik in het kader van:

  • a. een defensie-inspanning ter uitvoering van een Unieoptreden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, bedoeld titel V, hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

  • b. het Verdrag van Londen van 19 juni 1951 tussen de Staten, die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten (Trb. 1951, 114 en Trb. 1953, 10, Stb. 1953, 438);

  indien de invoer van die goederen niet zou zijn vrijgesteld.

ARTIKEL III

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 45a wordt «tiende lid» vervangen door «elfde lid».

B

In artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel p, van de Wet op de accijns» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van de Wet op de accijns».

ARTIKEL IV

In de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt in artikel 37 «tiende lid» vervangen door «elfde lid».

ARTIKEL V

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9.7.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving van «importeur» wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van de Wet op de accijns» en wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel l, van die wet» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van die wet».

2. In de begripsomschrijving van «leverancier tot eindverbruik» wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van de Wet op de accijns» en wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel l, van die wet» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van die wet».

3. In de begripsomschrijving «leveren aan de Nederlandse markt voor vervoer» wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, van die wet» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van die wet».

B

Artikel 9.8.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving van «importeur» wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van de Wet op de accijns» en wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel l, van die wet» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van die wet».

2. In de begripsomschrijving van «rapportageplichtige» wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van de Wet op de accijns» en wordt «artikel 1a, eerste lid, onderdeel l, van die wet» vervangen door «artikel 1a, eerste lid, van die wet».

ARTIKEL VI

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel WW, en artikel II, in werking met ingang 1 juli 2022.

 • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel M, in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 4. In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen C, D, E, F, G, H, I, J, MM, NN, OO, PP, RR, SS, XX, FFF, LLL, MMM en OOO, en de artikelen III, IV en V, in werking met ingang van 13 februari 2023.

ARTIKEL VII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie richtlijnen accijns 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 december 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 918

Naar boven