Besluit van 15 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 december 2021, 2021-0000254375, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel IV van de Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2021

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de twintigste december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven