Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2021, 6Wet

Wet van 2 december 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 augustus.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 2 december 2020

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de dertiende januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.794.375

5.694.923

4.903.988

15.278.161

5.416.256

19.156

42.300

– 867.700

0

                     
 

Beleidsartikelen

13.512.590

5.413.138

4.878.562

15.211.482

5.349.577

19.056

42.300

– 867.700

0

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

7.534

9.030

20

0

0

0

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2.191.632

1.075.493

129.867

14.518.729

4.703.751

22.600

– 32.700

– 942.700

0

3

Toekomstfonds

142.952

184.452

34.600

429.804

452.278

15.000

75.000

75.000

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.797.624

3.771.790

3.487.161

59.237

– 11.660

139.375

0

0

0

5

Een veilig Groningen met perspectief

166.077

166.077

1.195.000

196.178

196.178

– 157.939

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

281.785

281.785

25.426

66.679

66.679

100

0

0

0

40

Apparaat

281.785

281.785

25.426

13.053

13.053

100

0

0

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

53.626

53.626

0

0

0

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 541