Besluit van 30 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 novenber 2021, nr. 2021-0000190174;

Gelet op artikel 55 van de Wet inburgering 2021;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet inburgering 2021 treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma

Uitgegeven de derde december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven