Besluit van 26 november 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2021, kenmerk 3278443-1018909-WJZ;

Gelet op Artikel III van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel II van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496), treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Uitgegeven de derde december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen (Stb. 2021, 496).

In artikel III van deze wet is bepaald dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan de inwerkingtreding verschillend kan worden vastgesteld. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door nu alleen artikel II in werking te laten treden. Dit artikel bevat een wijziging van artikel 9.2.1 van de Wlz behoudende de bepaling voor verwerking van persoonsgegevens door het CIZ ten behoeve van het kosteloos verstrekken van informatie van beleidsmatige en beheersmatige aard in het belang van de zorgverlening, de bekostiging daarvan en de afstemming op andere wettelijke voorzieningen. Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022 en wijkt daarmee niet af van de vaste verandermomenten.

Artikel I van het wetsvoorstel, houdende wijziging van de Wkkgz, treedt nog niet in werking. De reden daarvan is dat de benodigde onderliggende regelgeving nog niet gereed is. Daarna zal ook dat onderdeel van het wetsvoorstel in werking kunnen treden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven