Rijkswet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, T.J.A.M. de Bruijn

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

– 2 430

             

Beleidsartikelen

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

– 2 430

             

1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

304 533

513 365

6 264

194 068

7 586

0

2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

514 813

735 277

 

247 379

– 8 181

 

3 Sociale vooruitgang

212 015

744 709

 

255 194

47 728

 

4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

509 568

748 586

 

122 699

– 4 290

 

5 Multilaterale samenwerking en overige inzet

32 396

322 151

50 397

24 962

– 31 047

– 2 430


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 850 XVII

Naar boven