Rijkswet van 29 september 2021, houdende jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, T.J.A.M. de Bruijn

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (Slotwet) bedragen x EUR 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.888.779

3.079.086

79.288

2.155.996

– 87.460

– 10.500

651.405

157.305

– 2.163

                     
 

Beleidsartikelen

2.888.779

3.079.086

79.288

2.155.996

– 87.460

– 10.500

651.405

157.305

– 2.163

                     

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524.896

540.518

6.373

28.159

– 10.805

0

177.690

11.296

0

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604.880

753.477

 

370.557

– 20.198

 

174.219

9.350

 

3

Sociale vooruitgang

1.366.461

764.679

 

843.098

– 13.180

– 48.540

– 3.711

   

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332.742

767.260

 

42.720

20.020

 

52.545

33.783

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59.800

253.152

72.915

871.462

– 63.297

– 10.500

295.491

106.587

– 2.163

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (Slotwet) bedragen x EUR 1.000)
   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

   

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verphchtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

5.696.180

3.148.931

66.625

4.749.799

3.186.421

108.848

– 946.381

37.490

42.223

                     
 

Beleidsartikelen

5.696.180

3.148.931

66.625

4.749.799

3.186.421

108.848

– 946.381

37.490

42.223

                     

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

730.745

541.009

6.373

467.946

569.149

33.025

– 262.799

28.140

26.652

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

1.149.656

742.629

 

901.818

749.997

 

– 247.838

7.368

 

3

Sociale vooruitgang

2.161.019

747.788

 

1.781.617

747.424

 

– 379.402

– 364

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

428.007

821.063

 

487.737

837.332

59.730

16.269

   

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

1.226.753

296.442

60.252

1.110.681

282.519

75.823

– 116.072

– 13.923

15.571


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 830 XVII

Naar boven