Rijkswet van 29 september 2021, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van bet Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van bet onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

10.084.850

10.358.509

787.390

230.479

212.198

19.875

801.606

748.253

75.580

                     
 

Beleidsartikelen

9.261.997

9.535.656

745.940

151.104

132.823

7.075

855.781

802.428

79.480

                     

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

 

810

1.153

 

8.778

4.753

 

2

Veiligheid en stabiliteit

267.433

280.326

1.242

7.998

– 8.989

0

– 14.479

– 29.899

0

3

Effectieve Europese samenwerking

8.825.395

9.069.744

693.824

123.632

114.571

0

855.119

827.209

107.600

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

57.473

59.798

50.874

18.664

26.088

7.075

6.363

365

– 28 120

                     
 

Niet beleidsartikelen

822.853

822.853

41.450

79.375

79.375

12.800

– 54.175

– 54.175

– 3.900

                     

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

0

6

Nog onverdeeld

3.027

3.027

 

1.973

1.973

 

– 5.000

– 5.000

 

7

Apparaat

819.826

819.826

41.450

77.402

77.402

12.800

– 49.175

– 49.175

– 3.900


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 830

Naar boven