Besluit van 29 oktober 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 oktober 2021, FM 2021-0000208182, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel II van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 oktober 2021

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfde november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s. De richtlijn1 ter uitvoering waarvan de wet strekt had al voor 2 augustus 2021 moeten zijn omgezet in nationale wetgeving. Om die reden treedt de wet, in afwijking van de vaste verandermomenten, meteen op de dag na publicatie van dit besluit in werking.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188).

Naar boven