Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188), die voorziet in verdere coördinatie van de voorwaarden die gelden voor fondsbeheerders die op de interne markt actief zijn en tot doel heeft de grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s te bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:1 worden in de alfabetische rangschikking twee definities ingevoegd, luidende:

pre-marketing:

het verstrekken van informatie of het doen van een mededeling aan potentiële professionele beleggers in een lidstaat over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën door, of in naam van, een beheerder van een beleggingsinstelling met de bedoeling na te gaan of deze professionele beleggers belangstelling hebben voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die nog niet is opgericht, of een beleggingsinstelling die wel is opgericht maar waarvoor nog geen vergunning als bedoeld in artikel 2:65 is aangevraagd of de beheerder nog niet het voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten heeft medegedeeld om rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan te bieden als bedoeld in artikel 2:121c, eerste lid, en waarbij het verstrekken van de informatie of het doen van de mededeling in geen geval neerkomt op het aanbieden van rechten van deelneming aan professionele beleggers;

verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s:

verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014 (PbEU 2019, L 188);

B

In artikel 1:13b wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Artikel 2:69 is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een niet-aangewezen staat als bedoeld in het eerste lid die tot pre-marketing aan professionele beleggers overgaat.

C

Na artikel 2:68 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:69

 • 1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 kan overgaan tot pre-marketing indien de te verstrekken informatie aan potentiële professionele beleggers niet:

  • a. voldoende is om beleggers in staat te stellen zich ertoe te verbinden rechten van deelneming in een beleggingsinstelling te verwerven;

  • b. neerkomt op inschrijfformulieren of soortgelijke documenten in ontwerp vorm of definitieve vorm;

  • c. neerkomt op definitieve oprichtingsdocumenten, een prospectus of aanbiedingsdocumenten van een nog niet opgerichte beleggingsinstelling.

 • 2. Indien een ontwerp-prospectus of ontwerp-aanbiedingsdocument wordt verstrekt, is de daarin opgenomen informatie voor beleggers niet voldoende om een beleggingsbeslissing te nemen, en wordt in het ontwerp-prospectus of ontwerp-aanbiedingsdocument duidelijk vermeld dat:

  • a. het document geen aanbod of uitnodiging vormt om in te schrijven op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling; en

  • b. niet mag worden afgegaan op de daarin opgenomen informatie omdat deze onvolledig is en kan wijzigen.

 • 3. De Nederlandse beheerder stelt de Autoriteit Financiële Markten binnen twee weken nadat de pre-marketing is begonnen op de hoogte van de pre-marketing onder vermelding van:

  • a. de lidstaten waar de pre-marketing plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

  • b. gedurende welke periode de pre-marketing plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

  • c. een beschrijving van de pre-marketing inclusief informatie over de gepresenteerde beleggingsstrategieën en beleggingsideeën; en

  • d. de beleggingsinstellingen die het voorwerp van de pre-marketing zijn of waren.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten stelt, nadat zij door de Nederlandse beheerder op de hoogte is gesteld van de pre-marketing, de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de pre-marketing plaatsvindt of heeft plaatsgevonden daarvan onverwijld in kennis.

 • 5. De Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling zorgt ervoor dat de professionele beleggers geen rechten van deelneming in een beleggingsinstelling verwerven via pre-marketing en dat de professionele beleggers die in het kader van pre-marketing zijn benaderd, uitsluitend rechten van deelneming in die beleggingsinstelling kunnen verwerven indien de beheerder een vergunning heeft op grond van artikel 2:65 om rechten van deelneming in die betreffende beleggingsinstelling aan te bieden of het voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten heeft medegedeeld om rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan te bieden aan professionele beleggers in een andere lidstaat als bedoeld in artikel 2:121c, eerste lid.

 • 6. Elke inschrijving door een professionele belegger op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling binnen achttien maanden nadat de Nederlandse beheerder tot pre-marketing is overgegaan en waarop de verstrekte informatie in het kader van de pre-marketing betrekking had, of inschrijving op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die naar aanleiding van de pre-marketing is opgericht, wordt beschouwd alsof sprake is van het aanbieden van rechten van deelneming. De artikelen 2:65 en 2:121c zijn van toepassing.

 • 7. De Nederlandse beheerder zorgt ervoor dat de pre-marketing is gedocumenteerd.

 • 8. Een derde kan namens een Nederlandse beheerder tot pre-marketing overgaan indien die derde:

  • a. een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank heeft op grond van de richtlijn kapitaalvereisten;

  • b. een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van beleggingsonderneming heeft op grond van de richtlijn markten voor financiële instrumenten of een verbonden agent is op grond van de richtlijn markten voor financiële instrumenten; of

  • c. een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe heeft op grond van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen respectievelijk de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

 • 9. Op de derde, bedoeld in het achtste lid, is het eerste tot en met zevende lid van overeenkomstige toepassing.

D

Aan artikel 2:73 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Artikel 2:69 is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een aangewezen staat indien de beheerder nog niet het voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten heeft medegedeeld om rechten van deelneming in de desbetreffende beleggingsinstelling Nederland aan te bieden.

E

Artikel 2:121c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onder vernummering van de onderdelen b tot en met h tot c tot en met i een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. het factuuradres;

2. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Indien een beheerder als gevolg van de voorgenomen wijziging niet meer aan de ingevolge deze wet gestelde regels zou voldoen, deelt de Autoriteit Financiële Markten hem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding, bedoeld in het vijfde lid, mede dat de voorgenomen wijziging niet doorgevoerd kan worden. De Autoriteit Financiële Markten stelt de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder rechten van deelneming aanbiedt onverwijld hiervan in kennis.

3. In het achtste lid wordt «onverwijld» vervangen door «binnen een maand».

4. Aan artikel 2:121c wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 10. In aanvulling op het eerste lid verstrekt een Nederlandse beheerder van een Europese langetermijnbeleggingsinstelling als bedoeld in verordening (EU) nr. 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (PbEU 2015, L123) die het voornemen heeft rechten van deelneming aan te bieden aan niet-professionele beleggers in een andere lidstaat, informatie aan de Autoriteit Financiële Markten over de getroffen voorzieningen om de taken, bedoeld in artikel 43bis van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, te kunnen vervullen. Het tweede tot en met negende lid zijn van overeenkomstige toepassing.

F

In artikel 2:121d, zevende lid, wordt «deelt de Autoriteit Financiële Markten hem onverwijld mede» vervangen door «deelt de Autoriteit Financiële Markten hem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding van een wijziging als bedoeld in het vijfde lid mede».

G

Onder vernummering van artikel 2:121ca tot artikel 2:121cb wordt na artikel 2:121c een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:121ca

 • 1. De Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in onderdeel a van de definitie van Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling in artikel 1:1 stelt de Autoriteit Financiële Markten in kennis van het voornemen om te stoppen met het aanbieden van rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan professionele beleggers in een andere lidstaat. De kennisgeving bevat informatie als bedoeld in artikel 32bis, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

 • 2. Een Nederlandse beheerder stopt met het aanbieden van rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan professionele beleggers in de desbetreffende lidstaat op de datum van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, mits aan de voorwaarden van artikel 32bis, eerste lid, onderdelen a tot en met c, is voldaan.

 • 3. Uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van de kennisgeving en de informatie als bedoeld in het tweede lid stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze informatie door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de Nederlandse beheerder voornemens is te stoppen met het geheel of gedeeltelijk aanbieden van rechten van deelneming en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de doorzending, bedoeld in het derde lid, onverwijld mede aan de Nederlandse beheerder.

 • 5. Gedurende 36 maanden na de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, gaat de Nederlandse beheerder niet over tot pre-marketing van rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling die in de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, is genoemd of in een Europese beleggingsinstelling met vergelijkbare beleggingsstrategieën of beleggingsideeën in de lidstaat die is aangegeven in de kennisgeving.

 • 6. Nadat de beheerder is gestopt met het geheel of gedeeltelijk aanbieden van rechten van deelneming verstrekt de beheerder aan de deelnemers in de beleggingsinstelling en de Autoriteit Financiële Markten de jaarrekening en het bestuursverslag, bedoeld in artikel 4:37o, eerste lid, en indien van toepassing het geactualiseerde prospectus en de aangepaste informatie die aan deelnemers dient te worden verstrekt op grond van artikel 4:37m.

 • 7. De informatie, bedoeld in het zesde lid, kan elektronisch of via andere middelen voor communicatie op afstand worden verstrekt.

 • 8. De Autoriteit Financiële Markten meldt wijzigingen in de gegevens, bedoeld in artikel 2:121c, eerste lid, onderdelen b tot en met f, aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat die in de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, is aangegeven.

H

In artikel 121d, zevende lid, wordt «onverwijld» vervangen door «binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding, bedoeld in het vijfde lid,».

I

Aan artikel 2:124 worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 5. De beheerder van een icbe meldt voorgenomen wijzigingen met betrekking tot onderwerpen waarover ingevolge artikel 2:122, tweede lid, opgave van gegevens is voorgeschreven ten minste een maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële Markten en aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder financiële diensten verleent.

 • 6. Indien de beheerder als gevolg van de voorgenomen wijziging niet meer aan de ingevolge deze wet gestelde regels zou kunnen voldoen, deelt de Autoriteit Financiële Markten hem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding, bedoeld in het vijfde lid, mede dat de voorgenomen wijziging niet doorgevoerd kan worden. De Autoriteit Financiële Markten stelt de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder rechten van deelneming aanbiedt hiervan in kennis.

J

Aan artikel 2:124a worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 5. De beheerder van een icbe meldt voorgenomen wijzigingen met betrekking tot onderwerpen waarover ingevolge artikel 2:123, tweede lid, opgave van gegevens is voorgeschreven ten minste een maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Autoriteit Financiële Markten en aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder financiële diensten verleent.

 • 6. Indien de beheerder als gevolg van de voorgenomen wijziging niet meer aan de ingevolge deze wet gestelde regels zou voldoen, deelt de Autoriteit Financiële Markten hem binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding, bedoeld in het vijfde lid, mede dat de voorgenomen wijziging niet doorgevoerd kan worden. De Autoriteit Financiële Markten stelt de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder de rechten van deelneming aanbiedt hiervan in kennis.

K

Na artikel 2:124a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:124.0a

 • 1. Een beheerder van een icbe stelt de Autoriteit Financiële Markten in kennis van het voornemen om te stoppen met het aanbieden van rechten van deelneming in een icbe in een andere lidstaat. De kennisgeving bevat informatie als bedoeld in artikel 93bis, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten die is opgesteld in de taal van de lidstaat waar de belegger is gevestigd of in een door de bevoegde toezichthouder van die lidstaat goedgekeurde taal.

 • 2. De beheerder stopt met het aanbieden van rechten van deelneming in een icbe in de desbetreffende lidstaat op de datum van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, mits aan de voorwaarden van artikel 93bis, eerste lid, onderdelen a tot en met c, is voldaan.

 • 3. Uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van de kennisgeving en de informatie als bedoeld in het tweede lid stuurt de Autoriteit Financiële Markten deze informatie door aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar de beheerder voornemens is te stoppen met het geheel of gedeeltelijk aanbieden van rechten van deelneming en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten deelt de doorzending, bedoeld in het derde lid, onverwijld mede aan de beheerder.

 • 5. Nadat de beheerder is gestopt met het geheel of gedeeltelijk aanbieden van rechten van deelneming verstrekt de beheerder aan de deelnemers in de icbe en de Autoriteit Financiële Markten, een jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens als bedoeld in artikel 4:51, eerste lid en de halfjaarcijfers, bedoeld in artikel 4:51, tweede lid, en indien van toepassing het geactualiseerde prospectus en de aangepaste essentiële beleggersinformatie.

 • 6. De informatie, bedoeld in het vijfde lid, kan elektronisch of via andere technieken voor communicatie op afstand worden verstrekt mits de informatie wordt verstrekt in de taal van de lidstaat waar de belegger is gevestigd of in een door de bevoegde toezichthouder van die lidstaat goedgekeurde taal.

 • 7. De Autoriteit Financiële Markten meldt wijzigingen in gegevens die door de beheerder zijn verstrekt op grond van artikel 2:123, tweede lid, aan de toezichthoudende instantie van de lidstaat die in de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, is aangegeven.

L

Aan artikel 4:19 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een beheerder van een beleggingsinstelling en een beheerder van een icbe.

M

Artikel 4:26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «artikel 2:122, tweede lid, 2:122a, tweede lid, 2:127, tweede lid of 2:129, eerste lid» vervangen door «artikel 2:122a, tweede lid».

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot en met negende lid tot vierde tot en met achtste lid.

N

Artikel 4:62 komt te luiden:

Artikel 4:62

 • 1. Een beheerder van een icbe met zetel in een andere lidstaat die in Nederland rechten van deelneming aanbiedt treft voorzieningen om de taken te vervullen als bedoeld in artikel 92, eerste lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

 • 2. De beheerder van de icbe of een derde aan wie de taken als bedoeld in artikel 92, eerste lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten zijn uitbesteed, zorgt ervoor dat de informatie die op grond van artikel 92, eerste lid, aan de deelnemers wordt verstrekt, elektronisch beschikbaar is en is opgesteld in de Nederlandse of een andere door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde taal.

 • 3. Indien de beheerder van een icbe de taken, bedoeld in artikel 92, eerste lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, uitbesteedt aan een derde, sluit de beheerder een schriftelijke overeenkomst met de derde waarin is vastgelegd welke taken niet door de beheerder van de icbe worden vervuld en dat de beheerder alle relevante informatie en documenten aan de derde zal verstrekken.

O

De bijlage behorend bij artikel 1:79 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen uit het Deel Markttoegang financiële ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelen ingevoegd:

2:69, eerste, tweede, zevende en achtste lid

2:121ca, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2:124.0a, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt «4:62, eerste tot en met vierde lid» vervangen door «4:62, eerste tot en met derde lid».

3. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt «4:19, eerste tot en met derde lid» vervangen door «4:19, eerste tot en met derde en vijfde lid».

P

De bijlage behorend bij artikel 1:80 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen uit het Deel Markttoegang financiële ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelen ingevoegd:

2:69, eerste tot en met derde, vijfde tot en met achtste lid

2:121ca, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2:124, vijfde lid

2:124a, vijfde lid

2:124.0a, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2. In de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt «4:62, eerste tot en met vierde lid» vervangen door «4:62, eerste tot en met derde lid».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 oktober 2021

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de tweede november 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 858

Naar boven