Besluit van 27 september 2021, houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 september 2021, kenmerk 3253881-1015139-WJZ;

Gelet op artikel II van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 wordt vastgesteld op 10 januari 2022.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2021

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de vierde oktober 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Inleiding

De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 voorziet in de mogelijkheid om deze wet bij koninklijk besluit eerder te laten vervallen dan wel te verlengen. De wet kan meerdere malen worden verlengd, maar steeds ten hoogste voor drie maanden. Eerder is de wet verlengd tot 10 oktober 2021.

Zowel het ontwerpbesluit om de wet eerder te laten vervallen als het ontwerpbesluit om de wet te verlengen moet gedurende een week worden voorgehangen bij beide Kamers van de Staten-Generaal. Het onderhavige besluit voorziet in een verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 met drie maanden tot 10 januari 2022.

Inzet en effectiviteit van CoronaMelder

CoronaMelder is een aanvulling op de reguliere bron- en contactopsporing (hierna: BCO) met als doel om sneller en meer nauwe contacten te bereiken en zo bij te dragen aan het bestrijden van de verspreiding van het virus. De werking, het gebruik en de effectiviteit van CoronaMelder zijn doorlopend geëvalueerd door vooraanstaande Nederlandse wetenschappers waaronder ook epidemiologen en gedragsonderzoekers. In het evaluatierapport «Evaluatie CoronaMelder: een overzicht na negen maanden» is geconcludeerd dat CoronaMelder een kleine, maar merkbare toegevoegde waarde heeft als aanvulling op de reguliere BCO en bovendien een groter potentieel heeft bij het heropenen van de samenleving.1

Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020, hebben 5,3 miljoen mensen CoronaMelder gedownload. Ongeveer 2,6 miljoen mensen gebruikt de app actief. Dat is ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking. Er waren op 8 augustus jl. 207.694 mensen gewaarschuwd via CoronaMelder en 206.233 mensen hebben naar aanleiding van een notificatie een test aangevraagd. Hiervan bleken 15.575 mensen ook daadwerkelijk besmet. De inzet van CoronaMelder heeft hiermee bijgedragen aan het doorbreken van ketens van besmettingen.

Bovendien adviseert de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 in haar eenentwintigste advies om, gelet op de onzekerheid ten aanzien van het verloop van de pandemie en de bestrijding ervan, het gebruik van CoronaMelder in ieder geval voort te zetten tot en met het voorjaar 2022.2

Verlenging vervaldatum

CoronaMelder draagt bij aan de BCO doordat er meer mensen worden bereikt en mensen sneller worden gevonden. Dat effect neemt naar verwachting toe naarmate de samenleving verder opent omdat het sociale verkeer dan hoger is. CoronaMelder kan daarmee ook de komende tijd een belangrijke bijdrage leveren aan het sneller doorbreken van ketens van besmettingen en daarmee het beperken van verdere verspreiding van het virus. Het onderhavige besluit voorziet daarom in verlenging van de

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 en bepaalt de vervaldatum van deze wet op drie maanden na 10 oktober 2021, te weten 10 januari 2022.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven