Besluit van 20 september 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie EETS-richtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 15 september 2021, nr. IENW/BSK-2021/222184, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 45 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie EETS-richtlijn treedt met ingang van 19 oktober 2021 in werking.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2021

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, B. Visser

Uitgegeven de vierde oktober 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven