Besluit van 3 september 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 mei 2021 tot herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 augustus 2021, nr. 2021-0000428639;

Gelet op artikel 7 van de Wet van 26 mei 2021 tot herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (Stb. 2021, 264);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 26 mei 2021 tot herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (Stb. 2021, 264) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 september 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de veertiende september 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 26 mei 2021 tot herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (Stb. 2021, 264).

De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022. In afwijking van de vaste verandermomenten voorziet dit besluit in de inwerkingtreding van de genoemde wet op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, opdat de betrokken gemeenten zo spoedig als nodig is voorbereidingen kunnen treffen voor de herindelingsverkiezingen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven