Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2021, 4Wet

Wet van 23 september 2020, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de dertiende januari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(4) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.582.971

4.609.162

4.179.847

332.412

300.867

71.385

117.900

114.400

170.950

1.647.396

517.018

– 697.441

                           
 

Beleidsartikelen

13.304.589

4.330.780

4.154.421

275.872

244.327

71.385

117.900

114.400

170.950

1.673.230

542.852

– 696.986

1

Goed functionerende economie en markten

197.060

196.389

31.062

12.649

4.271

872

0

0

0

57.326

51.176

– 24.226

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.135.414

937.668

113.157

62.550

37.338

11.333

21.000

17.500

0

14.699

– 69.020

– 4.699

3

Toekomstfonds

145.275

177.977

28.500

89.133

85.521

0

0

0

0

– 5.691

202

5.562

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.686.729

2.878.275

2.232.211

4.618

10.275

87.874

96.900

96.900

170.950

1.020.848

– 25.194

– 57.936

5

Een veilig Groningen met perspectief

140.111

140.471

1.749.491

106.922

106.922

– 28.694

0

0

0

586.048

585.688

– 615.687

                           
 

Niet-Beleidsartikelen

278.382

278.382

25.426

56.540

56.540

0

0

0

0

– 25.834

– 25.834

– 455

40

Apparaat

278.382

278.382

25.426

9.589

9.589

0

0

0

0

21.117

21.117

– 455

41

Nog onverdeeld

0

0

0

46.951

46.951

0

0

0

0

– 46.951

– 46.951

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (5)=(1)+(2)+(3)+ (4)

(6) Realisatie

Slotverschillen (7)=(6)-(5)1

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.680.679

5.541.447

3.724.741

14.028.147

5.337.066

3.454.550

– 1.652.532

– 204.381

– 270.191

                     
 

Beleidsartikelen

15.371.591

5.232.359

3.699.770

13.730.078

5.038.997

3.428.124

– 1.641.513

– 193.362

– 271.646

1

Goed functionerende economie en markten

267.035

251.836

7.708

265.347

251.492

19.559

– 1.688

– 344

11.851

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.233.663

923.486

119.791

1.745.131

913.165

121.961

– 488.532

– 10.321

2.170

3

Toekomstfonds

228.717

263.700

34.062

132.206

124.308

33.448

– 96.511

– 139.392

– 614

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

11.809.095

2.960.256

2.433.099

10.752.857

2.925.027

2.390.399

– 1.056.238

– 35.229

– 42.700

5

Een veilig Groningen met perspectief

833.081

833.081

1.105.110

834.537

825.005

862.757

1.456

– 8.076

– 242.353

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

309.088

309.088

24.971

298.069

298.069

26.426

– 11.019

– 11.019

1.455

40

Apparaat

309.088

309.088

24.971

298.069

298.069

26.426

– 11.019

– 11.019

1.455

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Slotverschillen, bedoeld is artikel 2.30 van de CW2016

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of –)

Agentschap Telecom

           

Totale baten

48.713

0

0

48.713

49.480

767

Totale lasten

48.713

0

0

48.713

50.700

1.987

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1.220

– 1.220

             

Totale kapitaaluitgaven

7.113

0

0

7.113

6.043

– 1.070

Totale kapitaalontvangsten

6.000

0

0

6.000

3.535

– 2.465

             

Dienst ICT Uitvoering

           

Totale baten

284.200

0

0

284.200

309.923

25.723

Totale lasten

284.200

0

0

284.200

304.591

20.391

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

5.332

5.332

             

Totale kapitaaluitgaven

52.200

0

0

52.200

43.386

– 8.814

Totale kapitaalontvangsten

23.000

0

0

23.000

15.955

– 7.045

             

Nederlandse Emissieautoriteit

           

Totale baten

10.116

0

0

10.116

9.506

– 610

Totale lasten

10.116

0

0

10.116

9.101

– 1.015

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

405

405

             

Totale kapitaaluitgaven

1.700

0

0

1.700

140

– 1.560

Totale kapitaalontvangsten

1.300

0

0

1.300

31

– 1.269

             

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

           

Totale baten

514.005

180.739

0

694.744

703.664

8.920

Totale lasten

514.005

180.739

0

694.744

703.243

8.499

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

421

421

             

Totale kapitaaluitgaven

20.499

– 1.823

0

18.676

13.247

– 5.429

Totale kapitaalontvangsten

12.500

– 1.500

0

11.000

8.239

– 2.761


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 470 XIII