Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (2e Incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Socialen Zaken en Werkgelegenheid (XV), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 april.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 14 juli 2021

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de achttiende augustus 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (2e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en incidentele suppletoire begroting

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.359.539

58.409.239

1.831.107

143.420

144.195

– 17.349

               
 

Beleidsartikelen

57.591.096

57.638.942

1.772.346

49.860

42.575

– 17.349

1

Arbeidsmarkt

11.342.271

11.372.602

24.975

– 29.600

– 29.600

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.518.119

8.533.604

4.415

0

0

0

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

0

0

0

5

Werkloosheid

253.616

255.146

0

5.460

– 1.825

0

6

Ziekte en zwangerschap

12.612

12.612

0

0

0

0

7

Kinderopvang

3.771.509

3.771.509

1.543.876

74.000

74.000

– 11.654

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

0

0

0

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

198.080

0

0

– 5.695

11

Uitvoeringskosten

655.858

655.858

0

0

0

0

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

0

0

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

768.443

770.297

58.761

93.560

101.620

0

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

407.222

407.222

58.761

– 1.473

– 1.473

0

98

Algemeen

25.997

27.851

0

248

248

0

99

Nominaal en onvoorzien

335.224

335.224

0

94.785

102.845

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 798 XV

Naar boven