Besluit van 15 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie en van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2021, kenmerk 3229580-1006323-WJZ;

Gelet op artikel XXXIX, eerste lid van de Verzamelwet VWS 2020 en artikel 11 van het Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2021 treden in werking:

  • a. artikel XXV, onderdeel B, van de Verzamelwet VWS 2020, en

  • b. het Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juli 2021

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de twintigste juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie (hierna: besluit) en van de daarvoor in de Verzamelwet VWS 2020 opgenomen wettelijke grondslagen. Het besluit voorziet in de verbetering van de rechtspositie van de coördinerend voorzitter van de toetsingscommissies en brengt geen wijziging in de rechtspositie van de overige voorzitters. De uitvoering van het besluit door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eenvoudig en vergt geen voorbereidingstijd. Gelet op het voorgaande is er geen aanleiding de vaste verandermomenten toe te passen.

In afwijking van de vaste verandermomenten zal het besluit en het daarop betrekking hebbende artikel van de Verzamelwet VWS 2020 in werking treden op 1 oktober 2021.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven