Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2021, 354Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 29 juni 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (Stb. 2020, 257) en het Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 28 juni 2021, nr. WJZ / 21163066;

Gelet op de artikel IV, tweede lid, van de Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (Stb. 2020, 257) en artikel 6 van het Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I tot en met III van de Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (Stb. 2020, 257) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. Het Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (hierna: wet van 10 juni 2020) is op 16 juli 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Met deze wet worden in de artikelen I tot en met III de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU) 2017/1369 vastgelegd die niet reeds zijn opgenomen in het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten. Op grond van dit besluit treden de artikelen I tot en met III van de wet van 10 juni 2020 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, waarmee vanaf dat moment volledig uitvoering wordt gegeven aan Verordening (EU) 2017/1369.

De artikelen IIIa en IIIb van de wet van 10 juni 2020 zijn op grond van artikel IV, eerste lid, van die wet reeds in werking getreden met ingang van 17 juli 2020, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019. Deze artikelen gaven geen uitvoering aan de Verordening (EU) 2017/1369, maar betroffen een reparatie waarmee de bevoegdheidsverdeling tussen de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Distributiewet en de Hamsterwet werden verduidelijkt.

Het Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten, dat in het Staatsblad is gepubliceerd op 4 mei 2021, treedt op grond van dit besluit eveneens in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Met het Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten wordt de bestuurlijke handhaving, waartoe de wet van 10 juni de basis geeft, nader uitgewerkt.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, D. Yeşilgöz-Zegerius