Besluit van 12 juli 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 7 juli 2021, nr. 2021-131293;

Gelet op artikel III, eerste lid, van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de zestiende juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt geregeld dat de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt. Deze wet regelt de afschaffing van de fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting 2001. Als vervangende regeling wordt per 1 januari 2022 de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) van kracht. Met het STAP-budget kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Op grond van artikel III, eerste lid, van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt het ontwerpbesluit voor de inwerkingtreding van het afschaffen van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven voorgehangen bij beide Kamers der Staten-Generaal. Ter uitvoering daarvan is het ontwerp van dit koninklijk besluit op 4 juni 2021 bij beide Kamers voorgehangen.

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft besloten het koninklijk besluit voor kennisgeving aan te nemen en ontvangt te zijner tijd graag de evaluatie van de Subsidieregeling STAP-budget. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft nadere vragen gesteld in de vorm van een schriftelijk overleg. Deze zijn op 29 juni beantwoord1, waarop naderhand geen verdere reactie vanuit de commissie is gekomen.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Kamervragen, nr. 2021-0000125698

Naar boven