Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het grondgebied van de gemeente Weesp toe te voegen aan de gemeente Amsterdam;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Weesp opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt het grondgebied van de op te heffen gemeente Weesp toegevoegd aan de gemeente Amsterdam door een grenswijziging van de gemeente Amsterdam, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Weesp wordt de gemeente Amsterdam aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

 • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

 • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

 • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Datum herindeling, herindelingsverkiezingen en eerste raadsvergadering

Artikel 4

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene regels herindeling is de datum van herindeling 24 maart 2022.

Artikel 5

 • 1. In afwijking van artikel 55, tweede lid, eerste volzin, van de Wet algemene regels herindeling vindt de kandidaatstelling voor de tussentijdse raadsverkiezing, bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling, plaats op maandag 31 januari 2022.

 • 2. De reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2022 blijven in de gemeente Amsterdam en de op te heffen gemeente Weesp achterwege.

Artikel 6

 • 1. In afwijking van artikel 56, derde lid, eerste volzin, van de Wet algemene regels herindeling wordt de eerste raadsvergadering gehouden op de datum van herindeling.

 • 2. Artikel 56, derde lid, tweede volzin, van de Wet algemene regels herindeling is niet van toepassing.

§ 3. Financiële bepalingen

Artikel 7

 • 1. Voor de toepassing van artikel 6 van de Financiële-verhoudingswet wordt voor het jaar 2022 ervan uitgegaan dat het grondgebied van de gemeente Weesp met ingang van 1 januari 2022 is toegevoegd aan de gemeente Amsterdam.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet waarvan de verdeling aan de hand van maatstaven wordt vastgesteld.

 • 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 15a van de Financiële-verhoudingswet waarvan de verdeling aan de hand van maatstaven wordt vastgesteld.

 • 4. Van de uitkeringen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, draagt de gemeente Amsterdam tot aan de datum van herindeling een gedeelte af aan de op te heffen gemeente Weesp naar rato van:

  • a. het aantal kalenderdagen in 2022 dat Weesp nog zelfstandig is en het aantal kalenderdagen in 2022 met ingang van de datum van herindeling; en

  • b. het aantal inwoners van de gemeenten Amsterdam en Weesp op 1 januari 2021.

Artikel 8

De verantwoording, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, van de gemeente Amsterdam over het jaar 2022, vermeldt afzonderlijk de verantwoording van de op te heffen gemeente Weesp over het jaar 2022 tot de datum van herindeling.

§ 4. Wijziging andere wetten en overgangsrecht

Artikel 9

1. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de rij bij kieskringnummer 10 «Weesp,» en wordt in de rij bij kieskringnummer 9 «De gemeente Amsterdam» vervangen door «De gemeenten Amsterdam en Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling wordt in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de rij bij kieskring 9 «De gemeenten Amsterdam en Weesp» vervangen door «De gemeente Amsterdam».

Artikel 10

1. Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage 1 behorende bij artikel 1.11, tweede lid, onderdeel d, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage 2 behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Weesp».

Artikel 11

1. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt in artikel 7 van de Wet op de rechterlijke indeling «, Weesp» en wordt in artikel 4 van die wet «en Uithoorn» vervangen door «, Uithoorn en Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling wordt in artikel 4 van de Wet op de rechterlijke indeling «, Uithoorn en Weesp» vervangen door «en Uithoorn».

Artikel 12

1. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Gooi en Vechtstreek, «Weesp,» en wordt onder Amsterdam-Amstelland in de alfabetische rangschikking toegevoegd «, Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Amsterdam-Amstelland «, Weesp».

Artikel 13

 • 1. Artikel 41, vierde tot en met zesde lid, van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing op bij deze herindeling betrokken gemeenschappelijke regelingen die van kracht zijn voor een gebied waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld.

 • 2. Artikel 50 van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing op een verrekening in verband met het eerste lid.

§ 4. Inwerkingtreding

Artikel 14

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 9 juni 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Kaart, genoemd in artikel 2

Kaart, genoemd in artikel 2

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 623

Naar boven