Besluit van 14 juni 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) en artikel I van het Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 juni 2021, nr. WJZ / 21154524;

Gelet op artikel IV van de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stb. 2021, 141) en artikel VI van het Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stb. 2021, 287);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2021 treden in werking:

  • a. artikel I van de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stb. 2021, 140);

  • b. artikel I van het Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stb. 2021, 287).

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juni 2021

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de achttiende juni 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat artikel I van de Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (Wsn, Stb. 2021, 141) en artikel I van het Besluit van 14 juni 2021 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering) (Bsn, Stb. 2021, 287) in werking treden op 1 juli 2021. Het gaat om een wijziging van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Besluit natuurbescherming (Bnb). De inwerkingtreding van de andere artikelen van de Wsn en het Bsn (wijziging van de Omgevingswet en van de algemene maatregelen van bestuur onder die wet) zal worden geregeld in het koninklijk besluit dat voorziet in de inwerkingtreding van artikel 3.1 van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Dat artikel regelt de intrekking van de Wnb en zal in werking treden zodra de Omgevingswet in werking treedt.

Met dit besluit wordt gedeeltelijk afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten, vanwege de korte invoeringstermijn.1 Deze afwijking is gerechtvaardigd nu de meeste bepalingen op korte termijn alleen relevant zijn voor de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat betreft de partiële vrijstelling voor de bouwsector van de natuurvergunningplicht in de artikelen 2.9a Wnb en 2.5 Bnb is de afwijking gerechtvaardigd vanwege het grote economische belang van die vrijstelling.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Zie aanwijzing 4.17, vierde lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Naar boven