Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2021, 224Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 26 april 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen II en III van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127), de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en artikel IV van de Fiscale verzamelwet 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 april 2021, nr. 2021-0000072747;

Gelet op artikel IX van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127), artikel II van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en artikel XIII, tweede lid, onderdeel b, van de Fiscale verzamelwet 2021;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 2021 treden in werking:

  • a. de artikelen II en III van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127);

  • b. de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen;

  • c. artikel IV van de Fiscale verzamelwet 2021.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 april 2021

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de elfde mei 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de artikelen II en III van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127), die de Wet op de kansspelbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen wijzigen, op 1 oktober 2021, zijnde de datum van de effectieve opening van de onlinemarkt voor kansspelen, in werking treden. In samenhang daarmee regelt dit besluit dat de wijzigingen van de Wet op de kansspelbelasting die zijn opgenomen in de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen en de Fiscale verzamelwet 2021 eveneens op die datum in werking treden.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat artikel IV van de eerstgenoemde wet, dat een wijziging bevat van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, inmiddels is achterhaald omdat het te wijzigen artikel niet meer bestaat en derhalve niet in werking zal treden.

Ten slotte wordt ook – op grond van artikel VI van het Belastingplan 2018 – met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting gewijzigd. Dit artikel uit het Belastingplan 2018 bewerkstelligt dat het tarief van 30,1% wordt verlaagd naar 29%.

Voor wat betreft de gevolgen voor de uitvoering geldt dat de eerder uitgebrachte uitvoeringstoetsen op de oorspronkelijke wetsvoorstellen onverkort van kracht zijn.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief