Wet van 16 maart 2021, houdende erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Nederlandse Gebarentaal te erkennen en het gebruik daarvan te bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Nederlandse Gebarentaal:

de visueel-manuele taal die gebruikt wordt door gebarentaligen in Nederland;

b. gebarentaligen:

personen die de Nederlandse Gebarentaal machtig zijn;

c. Onze Minister:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal wordt erkend.

Artikel 3. Bevordering van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal

 • 1. Onze Minister voert een beleid dat is gericht op het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal bij openbare toespraken van de leden van het kabinet, in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer, en rapporteert hier jaarlijks over aan de Tweede Kamer.

 • 2. Onze Minister stelt, in overleg met provincies, gemeenten en waterschappen en de Raad voor de rechtspraak, genoemd in artikel 84, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, beleidsregels vast omtrent de wijze waarop het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal, bedoeld in het eerste lid, wordt bevorderd.

HOOFDSTUK 2. NADERE BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE GEBARENTAAL IN HET BESTUURLIJK VERKEER EN RECHTSVERKEER

Artikel 4. Crisiscommunicatie

Gesproken berichtgeving in crisis- of noodsituaties wordt zoveel mogelijk onverwijld omgezet in de Nederlandse Gebarentaal.

Artikel 5. Eed, belofte of bevestiging

 • 1. De gebarentalige die ter uitvoering van een wettelijk voorschrift mondeling een eed, belofte of bevestiging moet afleggen, is bevoegd zich, in plaats van met de wettelijk voorgeschreven woorden, met de daarmee in de Nederlandse Gebarentaal overeenkomende gebaren uit te drukken.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen de met de wettelijk voorgeschreven woorden van een eed, belofte of bevestiging corresponderende gebaren in de Nederlandse Gebarentaal worden vastgesteld.

Artikel 6

Een gebarentalige die ter terechtzitting ambtswege het woord voert dan wel verplicht is zich aan een verhoor te onderwerpen of bevoegd is het woord te voeren, is bevoegd zich te bedienen van de Nederlandse Gebarentaal.

Artikel 7

 • 1. Indien een verdachte, partij, getuige of belanghebbende zich ter terechtzitting op de voet van artikel 6 wil bedienen van de Nederlandse Gebarentaal, bepaalt de rechter die de leiding van de zitting heeft ambtshalve of op verzoek zonodig dat bijstand wordt verleend door een tolk. Artikel 276 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing indien het onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt in het kader van een strafzaak.

 • 2. De vergoeding aan de tolk die ingevolge het eerste lid is opgetreden, komt ten laste van het Rijk.

 • 3. In afwijking van het tweede lid kan de rechter bepalen dat in een civiele zaak de vergoeding aan de tolk ten laste komt van degene op wiens verzoek bijstand door een tolk wordt verleend, indien achteraf blijkt dat de kosten voor bijstand door een tolk, nodeloos zijn aangewend.

HOOFDSTUK 3. ADVIESCOLLEGE NEDERLANDSE GEBARENTAAL

Artikel 8. Instelling Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

Er is een Adviescollege Nederlandse Gebarentaal, hierna te noemen: Adviescollege.

Artikel 9. Samenstelling

 • 1. Het Adviescollege bestaat uit vijf leden, onder wie een voorzitter en een vicevoorzitter.

 • 2. De voorzitter, vicevoorzitter en overige leden van het Adviescollege worden, op voordracht van het Nederlands Gebarencentrum, door Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden

 • 1. Het Adviescollege heeft tot taak Onze Minister te adviseren over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in de samenleving.

 • 2. Het Adviescollege doet dit in ieder geval door te adviseren over de uitvoering van het beleid als bedoeld in het artikel 3, alsmede over de behoeften en ontwikkelingen met betrekking tot de Nederlandse Gebarentaal in relatie tot deze wet.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 11. Wijziging Wet veiligheidsregio’s

Aan artikel 7, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s wordt een zin toegevoegd, luidende: De informatie wordt zoveel mogelijk onverwijld omgezet in de Nederlandse Gebarentaal.

Artikel 12. Vertaling in de Nederlandse Gebarentaal

Onze Minister draagt zorg voor een vertaling in de Nederlandse Gebarentaal van deze wet en doet daarvan mededeling door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 14. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 16 maart 2021

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de tweede april 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Transponeringstabel 34 562

Oud

Nieuw

Artikelen 1 t/m 5

Idem

Artikel 5a (amt. 11)

Artikel 6

Artikel 5b (amt. 11)

Artikel 7

Artikelen 6 t/m 12

Artikelen 8 t/m 14


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 562

Naar boven