Besluit van 6 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 maart 2020, kenmerk 1643466-201500-WJZ;

Gelet op artikel XXXIX, eerste lid, van de Verzamelwet VWS 2020;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, onderdelen A en E, II, III, onderdelen A, onder 2, en B, IV tot en met XI, XII, onderdelen aA tot en met Da, XIII, onderdelen A, onder 2, B tot en met G, M, S en T, XIV, XIVa, XVI tot en met XXIV, XXV, onderdelen A en C tot en met F, XXVI tot en met XXXI, XXXIIIa tot en met XXXVI, XXXVIIIa en XXXVIIIb van de Verzamelwet VWS 2020 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. Artikel I, onderdelen B, C, D en F, van de Verzamelwet VWS 2020 treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

  • 3. De artikelen III, onderdelen A, onder 1, C, Ea tot en met H, XIII, onderdelen A, onder 1, H tot en met L, N tot en met R, en U tot en met W, XXXII, XXXIII en XXXVIII treden in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 maart 2020

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de achttiende maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2020.

De in het eerste lid genoemde artikelen of artikelonderdelen van de Verzamelwet VWS 2020 treden in werking op de dag na publicatie van dit besluit. Het gaat hier om reparatiewetgeving, waardoor er geen bezwaar bestaat tegen afwijking van de vaste verandermomenten. Een aantal artikelen of artikelonderdelen zullen op grond van artikel XXXIX, tweede, derde of vierde lid, van de Verzamelwet VWS 2020 met terugwerkende kracht in werking treden.

De in het tweede en derde lid genoemde artikelen of artikelonderdelen treden in werking op 1 april 2020, onderscheidenlijk 1 juli 2020. Dit houdt verband met nog door te voeren aanpassingen in lagere regelgeving of de inwerkingtreding van aanverwante wetgeving.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven