Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatsblad 2020, 6Wet

Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de eenentwintigste januari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.794.375

5.694.923

4.903.988

         
 

Beleidsartikelen

13.512.590

5.413.138

4.878.562

1

Goed functionerende economie en markten

214.305

215.326

31.934

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2.191.632

1.075.493

129.867

3

Toekomstfonds

142.952

184.452

34.600

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.797.624

3.771.790

3.487.161

5

Een veilig Groningen met perspectief

166.077

166.077

1.195.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

281.785

281.785

25.426

40

Apparaat

281.785

281.785

25.426

41

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

51.247

51.247

0

Dienst ICT Uitvoering

295.743

295.743

0

Nederlandse Emissieautoriteit

9.067

9.067

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

629.683

629.683

0

Totaal

985.740

985.740

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2020 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

8.098

4.100

Dienst ICT Uitvoering

61.313

30.000

Nederlandse Emissieautoriteit

320

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

21.242

11.000

Totaal

90.973

45.100


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 300 XIII