Besluit van 8 februari 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, van het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt en de meldingsplicht voor dienstverrichters (Stb. 2019, 464) en enkele aanverwante onderdelen van de Verzamelwet 2017 en de Verzamelwet 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, nr. 2020-0000009600;

Gelet op de artikelen 21 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, II van het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt en de meldingsplicht voor dienstverrichters (Stb. 2019, 464), XXXIV van de Verzamelwet SZW 2017 en XXXVI van de Verzamelwet SZW 2018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen 6, tweede lid, 8, 9, tweede lid, 12, tweede lid, onderdeel b, en artikel 17, onderdeel B, voor wat betreft artikel 10a, eerste en tweede lid, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie treden in werking met ingang van 1 maart 2020.

  • 2. Het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt en de meldingsplicht voor dienstverrichters (Stb. 2019, 464) treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

  • 3. Artikel XVIIIa van de Verzamelwet SZW 2017 treedt in werking met ingang van 1 maart 2020.

  • 4. Artikel XIV van de Verzamelwet SZW 2018 treedt ten aanzien van de onderdelen D, E, F en G in werking met ingang van 1 maart 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 februari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de veertiende februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel 8 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), en enkele andere artikelen die samenhangen met de meldingsplicht ten aanzien van gedetacheerde werknemers en bepaalde zelfstandigen. Met artikel 21 van de WagwEU is gekozen voor een flexibele inwerkingtreding, omdat het digitale meldingssysteem ter uitvoering van artikel 8 eerst ontwikkeld moest worden.1 Nu het mogelijk is om vanaf 1 maart 2020 digitaal te melden op grond van artikel 8 WagwEU, kan dit artikel in werking treden, met alle hiermee samenhangende bepalingen.

Daarom regelt dit besluit tevens de inwerkingtreding van het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting worden verwerkt en de meldingsplicht voor dienstverrichters (Stb. 2019, 464). Tot slot treden met dit besluit artikel XVIIIa van de Verzamelwet SZW 2017 (Stb. 2016, 471) en enkele onderdelen van artikel XIV van de Verzamelwet SZW 2018 (Stb. 2017, 484) in werking met ingang van 1 maart 2020. Deze artikelen brengen enkele technische en beleidsarme wijzigingen aan in artikel 8 WagwEU en daarmee samenhangende artikelen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II 2015/16, 34 408, nr. 3.

Naar boven