Besluit van 18 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 16 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3142327, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel VIII van de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Stb. 2020, 558);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Stb. 2020, 558) treedt in werking met ingang van 7 juni 2021, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2021 en met uitzondering van artikel I, onderdelen I en L, dat in werking treedt met ingang van 7 juni 2022.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de negenentwintigste december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven