Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 2020, 55Wet

Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houdenhistnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (bedragen in € 1.000)

   

(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

10.078.250

10.351.909

787.390

         
 

Beleidsartikelen

9.255.397

9.529.056

745.940

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

 

2

Veiligheid en stabiliteit

267.433

280.326

1.242

3

Effectieve Europese samenwerking

8.825.395

9.069.744

693.824

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

50.873

53.198

50.874

         
 

Niet-beleidsartikelen

822.853

822.853

41.450

5

Geheim

0

0

 

6

Nog onverdeeld

3.027

3.027

 

7

Apparaat

819.826

819.826

41.450


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 300 V