Besluit van 15 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 31 augustus 2020, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in verband met de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 2020, 331)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2020, nr. WJZ / 20243530;

Gelet op artikel IV van het besluit van 31 augustus 2020, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in verband met de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 2020, 331);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 31 augustus 2020, houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 in verband met de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 2020, 331) treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2020

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit Koninklijk Besluit voorziet in inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2021 van de wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (hierna: Rangschikkingsbesluit) in verband met de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928. Er is sprake van samenhang tussen de wijziging van het Rangschikkingsbesluit en de artikelen V en VI van de Overige fiscale maatregelen 2021. In deze artikelen zijn enkele wijzigingen opgenomen van de Natuurschoonwet 1928. Die wijzigingen zien op het overgangsrecht in verband met het niet meer voldoen aan de instandhoudingseis als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928 als gevolg van de aanpassing van de rangschikkingscriteria als voorzien in de wijziging van het Rangschikkingsbesluit. De artikelen V en VI van de Overige fiscale maatregelen 2021 treden eveneens met ingang van 1 januari 2021 in werking.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven