Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 526AMvB

Besluit van 8 december 2020 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 27 oktober 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3066127;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid en 6, eerste lid, van de Wet tarieven in strafzaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 november 2020, nr. W16.20.0386/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 3 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3095112;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit tarieven in strafzaken 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, wordt «€ 129,63» vervangen door «€ 134,04».

B

In artikel 3, eerste lid, wordt «€ 99,50» vervangen door «€ 102,88».

C

In artikel 6, aanhef, wordt «€ 129,63» vervangen door «€ 134,04».

D

Artikel 8, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en c wordt «€ 129,63» vervangen door «€ 134,04».

2. In onderdeel b wordt «€ 99,50» vervangen door «€ 102,88».

E

In artikel 11, eerste lid, onderdeel a, wordt «€ 3,02» vervangen door «€ 3,12».

ARTIKEL II

De in artikel I vastgestelde tarieven gelden voor opdrachten die zijn verstrekt op of na 1 januari 2021.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de zestiende december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de jaarlijkse indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen (Pro Justitia rapporteurs) voor werkzaamheden die op grond van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (hierna: Btis) worden uitgevoerd. Sinds 1 januari 2018 worden deze tarieven jaarlijks geïndexeerd. Voor het kalenderjaar 2021 worden de tarieven verhoogd met 3,4% ten opzichte van de tarieven over het kalenderjaar 2020. De indexeringspercentages zijn gebaseerd op de loonontwikkeling in de publieke sector (Centraal Bureau voor de Statistiek, loonontwikkeling cao-sector overheid). Voor de indexering van het kalenderjaar 2021 is de loonontwikkeling in de periode van september 2019 tot en met september 2020 toegepast. Deze indexering is gerealiseerd door wijziging van het Btis.

Financiële gevolgen

De kosten van de deskundigen in strafzaken worden gefinancierd uit het budget gerechtskosten van het openbaar ministerie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Het indexeringspercentage van 3,4% is toegepast op de volgende bedragen:

  • De maximale vergoeding voor werkzaamheden van psychiaters en psychologen (artikelen 2, eerste lid, onderdelen a en b, en 3, eerste lid, Btis);

  • De maximale vergoeding voor werkzaamheden van deskundigen voor wie in het Btis geen speciaal tarief is bepaald (artikel 6 Btis);

  • De maximale vergoeding voor tijdverzuim van psychologen, psychiaters en deskundigen voor wie geen bijzonder tarief is bepaald (artikel 8, eerste lid, onderdelen a, b en c, Btis);

  • De vergoeding voor reis- en verblijfskosten van psychiaters (artikel 11, eerste lid, onderdeel a, Btis)

Artikel II

De in artikel I nieuw vastgestelde tarieven gelden voor opdrachten die zijn verstrekt op of na 1 januari 2021.

Artikel III

Omdat dit besluit de indexering van tarieven voor het kalenderjaar 2021 regelt, is het wenselijk dat dit besluit op 1 januari 2021 in werking treedt.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker