Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2020, 51Wet

Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het BES-fonds geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de veertiende februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Vastgestelde begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

54.763

83.279

38.516

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.516

38.516

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

0

0

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

6

Apparaat

23.722

23.722

0

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

Tabel 2 Vastgestelde begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.875

41.875

41.875

         
 

Beleidsartikelen

     

1

BES-Fonds

41.875

41.875

41.875


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 300 IV