Besluit van 4 december 2020, houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Stb. 2020, 167) en het latere moment van het vervallen van drie artikelen van die wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 1 december 2020, nr. IenW/BSK-2020/220979, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX, eerste en tweede lid, van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Stb. 2020, 167);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Stb. 2020, 167) treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

ARTIKEL II

De artikelen II, V en VII, van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Stb. 2020, 167) vervallen met ingang van 1 januari 2022.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 2020

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de elfde december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (Stb. 2020, 167) (hierna: de wet). Tevens wordt voorzien in het op een later moment vervallen van drie overgangsrechtelijke bepalingen uit de wet.

De inwerkingtreding vindt plaats met ingang van 1 januari 2021. Op deze datum werd al enige tijd geanticipeerd door de sector.

Het is onwenselijk de inwerkingtreding van het wetsvoorstel uit te stellen, omdat deze dient ter implementatie van een Europese richtlijn. Het betreft richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PbEU 2014, L 127), die voor 20 mei 2017 geïmplementeerd had moeten zijn. Door de inwerkingtreding van deze wet en de onderliggende regelgeving kan de lopende infractieprocedure worden afgewend.

In dit besluit is tevens voorzien in het vervallen van de artikelen II, V en VII van de wet. Met die artikelen wordt ervoor gezorgd dat bestaande voertuigen die registratie- en kentekenplichtig worden door de wet, niet meteen geregistreerd hoeven zijn of op reguliere wijze geregistreerd moeten worden of wegens het niet hebben van een kenteken in de heffing van belasting van personenauto’s en motorrijwielen of motorrijtuigenbelasting zouden worden betrokken. Er wordt voorzien in een zogenoemde conversieperiode, waarin bestaande voertuigen administratief geregistreerd kunnen worden in het kentekenregister. De conversieperiode zal een jaar duren, tot 1 januari 2022. Met ingang van die datum kunnen de genoemde overgangsbepalingen vervallen.

Voor bestaande voertuigen is het op grond van artikel III van de wet nog tot 1 januari 2025 niet verplicht om een kentekenplaat te voeren op het voertuig, tenzij sprake is een situatie als bedoeld in het tweede lid van dat artikel. Ingevolge artikel IX, derde lid, van de wet vervalt artikel III met ingang van 1 januari 2025.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven