Besluit van 18 december 2019, houdende wijziging van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de toevoeging van verbodsbepalingen en enkele technische aanpassingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 6 november 2019, kenmerk 1576994-194874-WJZ;

Gelet op de artikelen 4, eerste, tweede en derde lid, 7, 8, eerste lid, onderdelen a en b, 9, onderdeel b, 14 en 32b van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 november 2019, no. W13.19.0353/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 13 december 2019, kenmerk 1623080-194874-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, onderdeel b, vervalt «, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie».

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Het is verboden draagbaar klimmaterieel te verhandelen, te vervaardigen of binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

C

In artikel 2, tweede lid, vervalt «, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie».

D

In artikel 4, eerste lid, vervalt «, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie».

E

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel.

ARTIKEL II

Het Glasartikelenbesluit (Warenwet) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Het is verboden glasartikelen te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

B

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit glasartikelen.

ARTIKEL III

Het Spaanplaatbesluit (Warenwet) wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

Het is verboden spaanplaat te verhandelen of te vervaardigen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

B

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit spaanplaat.

ARTIKEL IV

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel «Inhoud» wordt:

a. «Glasartikelenbesluit (Warenwet)» vervangen door «Warenwetbesluit glasartikelen»;

b. «Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) – Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet)» vervangen door «Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel – Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel»;

c. «Spaanplaatbesluit (Warenwet)» vervangen door «Warenwetbesluit spaanplaat».

2. Rubriek B-4 komt te luiden:

B-4

Warenwetbesluit glasartikelen

     

B-4.1

artikel 1a juncto artikel 2, onderdeel a

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.2

artikel 1a juncto artikel 2, onderdeel b

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.3

artikel 1a juncto artikel 2, onderdeel c

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.4

artikel 1a juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.5

artikel 1a juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.6

artikel 1a juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.7

artikel 1a juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.8

artikel 1a juncto artikel 5, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.9

artikel 1a juncto artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-4.10

artikel 1a juncto artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

3. Rubriek B-7 komt te luiden:

B-7

Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

     

B-7.1

artikel 1a juncto artikel 2, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.2

artikel 1a juncto artikel 3, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.3

artikel 1a juncto artikel 3, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.4

artikel 1a juncto artikel 3, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5

Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel

Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel

     

B-7.5.1

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, eerste lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.2

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 1, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.3

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 2

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.4

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.5

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.6

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, tweede lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.7

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, derde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.8

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 5, vierde lid

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.9

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 6

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-7.5.10

artikel 1a juncto artikel 2, tweede lid, juncto

artikel 7

€ 525,–

€ 1.050,–

X

4. Rubriek B-9 komt te luiden:

B-9

Warenwetbesluit spaanplaat

     

B-9.1

artikel 1a juncto artikel 3

€ 525,–

€ 1.050,–

X

B-9.2

artikel 1a juncto artikel 4

€ 525,–

€ 1.050,–

X

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Uitgegeven de twintigste januari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Diverse bepalingen uit het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) zijn in het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten opgehangen aan de inmiddels vervallen verbodsbepaling uit artikel II, tweede lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet. Daarmee waren deze bepalingen bestuurlijk beboetbaar. Artikel II van de Wijzigingswet 1988 Warenwet is met de Verzamelwet VWS 2018 van 3 oktober 2018 komen te vervallen (Stb. 2018, 356). Om het vervallen van dit artikel te ondervangen worden verbodsbepalingen toegevoegd aan het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet). Deze verbodsbepalingen worden toegevoegd aan het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, zodat de betreffende bepalingen uit voornoemde besluiten bestuurlijk beboetbaar zijn.

2. Gevolgen voor regeldruk

Dit besluit heeft naar verwachting geen gevolgen voor de regeldruk voor het bedrijfsleven, aangezien het reparatieregelgeving betreft. De ATR kan zich vinden in de analyse en conclusie ten aanzien van de gevolgen voor de regeldruk.

3. Voorhang

In overeenstemming met artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet, is een ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur op 20 september 2019 aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden (Kamerstukken II 2019–2020, 27 879, nr. 72).

4. Handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid

De NVWA acht het ontwerpbesluit handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig. Het voorstel geeft geen aanleiding tot opmerkingen met betrekking tot de fraudebestendigheid.

5. Regulier Overleg Warenwet

Het ontwerp van dit besluit is ter informatie gestuurd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1.

6. Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, C en D

Op grond van artikel 14 van de Warenwet kan bij een algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat Onze Minister nadere regels kan dan wel moet stellen. Verder kan worden bepaald dat het stellen van zodanige regels geschiedt in overeenstemming met een of meer andere Ministers. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is afgesproken dat het bepaalde in de artikelen 1, tweede lid, onderdeel b, 2, tweede lid, en 4, eerste lid, van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) niet meer standaard in overeenstemming geschiedt met de minister van Economische Zaken en Klimaat. De zinsneden «, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie» komen daarom in die artikelen te vervallen.

Artikel I, onderdeel B, artikel II, onderdeel A en artikel III, onderdeel A

Hiermee worden verbodsbepalingen met betrekking tot het verhandelen, vervaardigen dan wel binnen Nederlands grondgebied brengen van de betreffende waren, toegevoegd aan het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet).

Artikel I, onderdeel E, artikel II, onderdeel B en artikel III, onderdeel B

De citeertitels van het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) worden vervangen door het Warenwetbesluit glasartikelen, het Warenwetbesluit spaanplaat en het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. Daarmee wordt consistentie met andere Warenwetbesluiten bewerkstelligd.

Artikel IV

In de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten worden verwijzingen naar de oude citeertitels van het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) vervangen. Daarnaast wordt artikel II van de Wijzigingswet 1988 Warenwet vervangen door de van toepassing zijnde nieuwe verbodsbepalingen uit voornoemde besluiten.

Artikel V

Van de vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien het reparatieregelgeving betreft.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Naar boven