Besluit van 25 november 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet franchise

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 23 november 2020, nr. WJZ / 20281384;

Gelet op artikel III van de Wet franchise;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet franchise treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 november 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitgegeven de derde december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet franchise is op 1 juli 2020 vastgesteld en strekt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst. De Wet franchise is op 15 juli 2020 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 251).

Bij dit besluit is de datum van inwerkingtreding van de Wet franchise vastgesteld en bepaald op 1 januari 2021. Dit inwerkingtredingsbesluit wordt na 1 november 2020 in het Staatsblad gepubliceerd.

Wat betreft de inwerkingtreding van dit besluit wordt daarmee niet afgeweken van het beleid betreffende vaste verandermomenten, dat onder meer inhoudt dat wetten per 1 januari of 1 juli in werking treden. Wel wordt van dat beleid afgeweken wat betreft de minimum invoeringstermijn, die inhoudt dat de termijn tussen de publicatiedatum en het tijdstip van inwerkingtreding minimaal twee maanden is (zie 4.17 Aanwijzingen voor de regelgeving).

Deze afwijking van de termijn van twee maanden is echter gerechtvaardigd te achten. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet franchise is 1 januari 2021 al herhaaldelijk genoemd als beoogde datum van inwerkingtreding. Aldus is deze beoogde datum van inwerkingtreding al geruime tijd bekend bij de partijen die onder het toepassingsbereik van de Wet franchise vallen. Dat deze partijen deze datum ook daadwerkelijk beschouwen als datum van inwerkingtreding, blijkt uit het feit dat 1 januari 2021 door de betrokken partijen zelf als datum van inwerkingtreding wordt genoemd in de eigen communicatielijnen over de Wet franchise (zie onder meer publicaties van 1 juli 2020 op de websites van de NFV en het Vakcentrum (belangenbehartigers van franchisegevers respectievelijk franchisenemers)). Gelet hierop, en gelet op het feit dat de Wet franchise al op 15 juli 2020 in het Staatsblad is gepubliceerd, is het voor de betrokkenen inmiddels reeds enkele maanden duidelijk welke rechten en verplichtingen uit de Wet franchise voortvloeien en met ingang van welke datum deze van kracht zouden worden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven