Besluit van 20 november 2020 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 18 november 2020, kenmerk 1779351-213967-WJZ;

Gelet op artikel 32 van de Wet ambulancezorgvoorzieningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet ambulancezorgvoorzieningen treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Uitgegeven de tweede december 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

In artikel 32 van de Wet ambulancezorgvoorzieningen is geregeld dat die wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt. Op grond van dit besluit treedt de Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking met ingang van 1 januari 2021. Deze wet vervangt vanaf dat moment de Tijdelijke wet ambulancezorg die per 1 januari 2021 vervalt op grond van artikel 20 van die wet.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Naar boven