Besluit van 13 oktober 2020, houdende de wijziging van het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht in verband met de oprichting van een nieuw Wapen en twee daaronder ressorterende Korpsen, de samenvoeging van drie Regimenten Huzaren en de aanvulling van de prinselijke titel aan de naamvoering van een Regiment Infanterie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 oktober 2020, nr. BS2020019450, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na «het Wapen van de Verbindingsdienst» ingevoegd «– het Wapen van de Informatiemanoeuvre;».

B

In artikel 2, eerste lid, wordt na «het Wapen van de Verbindingsdienst» ingevoegd «, het Wapen van de Informatiemanoeuvre».

C

Artikel 3 vervalt.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «Johan Willem Friso;» vervangen door «Prins Johan Willem Friso;».

2. In onderdeel c worden «– Regiment Huzaren Van Sytzama; – Regiment Huzaren Prins Alexander; – Regiment Huzaren Prins van Oranje;» vervangen door «– Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia;».

3. Onder verlettering van onderdeel e tot f wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. binnen het Wapen van de Informatiemanoeuvre:

    • Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia;

    • Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane;

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «of regiment» vervangen door «, regiment of korps».

2. In het eerste lid onder b wordt «en het Dienstvak van de Lichamelijke Oefening en Sport zijn» vervangen door «is».

3. In het tweede lid wordt «regimenten en korpsen» vervangen door «dienstvakken, regimenten en korpsen»;

4. In het tweede lid wordt «regiment c.q. korps» vervangen door «dienstvak, regiment c.q. korps;»

5. In het tweede lid wordt de bestaande tabel vervangen door

Garderegiment Grenadiers en Jagers

Regiment Grenadiers

7 juli 1829

 

Regiment Jagers

 

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene

11 januari 1941

Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso

1ste en 9de Regiment Infanterie

28 oktober 1813

Regiment Infanterie Oranje Gelderland

5de en 8ste Regiment Infanterie

28 oktober 1813

 

Troepenmacht in Suriname

 

Regiment Limburgse Jagers

2de, 6de en 11de Regiment Infanterie

23 november 1813

Regiment van Heutsz

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

28 augustus 1814

 

Bewakingskorps Koninklijke Landmacht

 
 

Nederlands Detachement Verenigde Naties

 

Korps Nationale Reserve

Vrijwillige Landstorm

4 augustus 1914

Korps Commandotroepen

No. 2 (Dutch) Troop / No. 10 (Interallied) Commando

22 maart 1942

 

het Korps Insulinde

 

Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

Commando Limburg (Stoottroepen) en Commando Brabant (Stoottroepen) van de Binnenlandse Strijdkrachten

21 september 1944

Regiment Huzaren van Boreel

4de Regiment Huzaren

25 november 1813

Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

1ste , 2e en 3e Regiment Huzaren

9 januari 1814

 

1ste en 2de Eskadron Pantserwagens

 
 

1ste en 2de Regiment Huzaren Motorrijder

 

Korps Veldartillerie

de regimenten veldartillerie en de regimenten motorartillerie

11 januari 1677

Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

21 februari 1793

Korps Luchtdoelartillerie

1ste en 2de Regiment Luchtdoelartillerie

1 maart 1917

 

Regiment Kustartillerie

 

Regiment Genietroepen

1ste en 3de Regiment Genietroepen

15 mei 1748

 

Korps Pontonniers en Torpedisten

 

Regiment Verbindingstroepen

2de Regiment Genietroepen

18 februari 1874

Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia

101 MID compagnie

1 maart 1954

Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane

20 november 2020

Korps Militaire Administratie

Korps Militaire Intendanten

8 juli 1795

Regiment Geneeskundige Troepen

Bataljon Geneeskundige Troepen

7 april 1869

Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

Compagnie Administratietroepen

30 maart 1905

 

Korps Motordienst

 

Regiment Technische Troepen

Light Aid Detachment van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene

20 maart 1941

Dienstvak van de Militair Juridische Dienst

1 mei 1949

Dienstvak van de Technische Staf

1 november 1954

Dienstvak van de Militair Psychologische en Sociologische Dienst

1 juli 1973

Dienstvak van de Lichamelijke Oefening en Sport

LO&Sport organisatie KL

29 december 1975

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 november 2020.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2020

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet erin een aantal wijzigingen door te voeren.

Op 20 november 2020 zijn bij Koninklijk besluit de Regimenten Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

Op dezelfde datum is een nieuw Wapen van de Informatiemanoeuvre opgericht. Hieronder ressorteren twee korpsen: Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane.

Daarnaast is bij Koninklijk besluit aan de naamvoering van het Regiment Infanterie Johan Willem Friso de prinselijke titel toegevoegd, waardoor het regiment vanaf 20 november 2020 wordt aangeduid als Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso.

Ten slotte is dit wijzigingsbesluit aangegrepen om op enkele plaatsen tekstuele correcties door te voeren.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven