Besluit van 13 oktober 2020 houdende de oprichting bij de Koninklijke Landmacht van het Wapen van de Informatiemanoeuvre en de oprichting van het daaronder ressorterende Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 oktober 2020, nr. BS2020019452, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Met ingang van 20 november 2020 worden opgericht:

    • a. Het Wapen van de Informatiemanoeuvre;

    • b. Het Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia; en

    • c. Het Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane,

  • 2. Het Wapen van de Informatiemanoeuvre maakt deel uit van de Koninklijke Landmacht.

  • 3. De in het eerste lid, onder b en c genoemde korpsen ressorteren onder het Wapen van de Informatiemanoeuvre.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 november 2020.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

‘s-Gravenhage, 13 oktober 2020

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de oprichting bij de Koninklijke Landmacht van het Wapen van de Informatiemanoeuvre en de oprichting van het daaronder ressorterende Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane.

Het verkrijgen en analyseren van informatie en het daarop acteren is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden voor het welslagen van militaire operaties. Effectieve besluitvorming om adequaat op dreigingen of crisissituaties te reageren kan niet zonder een goed functionerend team bestaande uit specialisten op het gebied van inlichtingen, veiligheid, communicatie en engagement. Deze specialisten zijn thans niet meer weg te denken uit het krijgsbedrijf. Zij zijn de afgelopen decennia aan verschillende eenheden van de Koninklijke Landmacht toegevoegd. De ontwikkelingen in het informatiedomein volgen elkaar echter in zodanig tempo op, dat ervoor gekozen is om in lijn met ontwikkelingen binnen de NAVO een nieuw Wapen van de Informatiemanoeuvre op te richten. Hierdoor worden opgebouwde ervaring en deskundigheid gebundeld, waardoor effectieve operationele besluitvorming in de toekomst kan worden gewaarborgd. Het nieuwe Wapen wordt onderverdeeld in twee gespecialiseerde korpsen: het Korps Inlichtingen en Veiligheid Prinses Alexia en het Korps Communicatie en Engagement Prinses Ariane. De samenvoeging van deze specialisten in een eigen traditieverband draagt tevens bij aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit en herkenbaarheid binnen de organisatie. De krijgsmacht geeft hiermee gelijktijdig blijk van erkenning en waardering van dit onontbeerlijke specialisme.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven