Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatsblad 2020, 432Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 oktober 2020, houdende het binnen het Wapen der Cavalerie van de Koninklijke Landmacht samenvoegen van het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 7 oktober 2020, nr. BS2020019453, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1. Het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje worden met ingang van 20 november 2020 samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

  • 2. Het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia neemt de tradities van de in het eerste lid genoemde regimenten over en zet deze voort.

  • 3. Tot aan de uitreiking van de eigen standaard voert dit regiment de standaard van het Regiment Huzaren Van Sytzama met daaraan gehecht:

    • a. een cravate met de benaming van de nieuwe eenheid;

    • b. een cravate met de benaming en de standaardopschriften van het Regiment Huzaren Prins Alexander; en

    • c. een cravate met de benaming en de standaardopschriften van het Regiment Huzaren Prins van Oranje.

Artikel 2

Het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia ressorteert onder het Wapen der Cavalerie van de Koninklijke Landmacht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 november 2020.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons Militaire Huis.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2020

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde november 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in het samenvoegen van het Regiment Huzaren Van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment Huzaren Prins van Oranje tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

Het opheffen van de laatste tankbataljons in 2011 heeft tot gevolg gehad dat de hierboven genoemde regimenten die aan die tankbataljons verbonden waren, geen nieuwe aanwas van leden meer hebben en daardoor jaarlijks krimpen. Dit betekende eveneens dat de verhouding actief dienende militairen versus veteranen binnen deze traditieverbanden uit balans raakte, waardoor de taken in het kader van de traditiehandhaving- en beleving, evenals de aan deze traditieverbanden toebedeelde veteranenzorg, de afgelopen jaren onder druk zijn komen te staan. Dit is met name zorgelijk omdat de regimenten (of leden daarvan) in het nabije verleden nog hebben deelgenomen aan uitzendingen in voormalig Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina) en Afghanistan, waardoor deze traditieverbanden een relatief grote groep veteranen bedienen.

In 2016 heeft de krijgsmacht opnieuw de beschikking gekregen over een parate tankcapaciteit, die is ondergebracht bij het Duitse Pantserbataljon 414, dat onder bevel staat van de 43 Gemechaniseerde Brigade en is toegevoegd aan de 1e Duitse Pantserdivisie. Door deze parate gevechtseenheid, tezamen met de Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens onder te brengen bij het samengevoegde Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia, worden actief dienende militairen aan het traditieverband toegevoegd, waardoor de traditiehandhaving en -beleving van de voortgezette tradities, alsmede de organisatie van veteranenzorg wordt gewaarborgd.

Aan een eenheid die is ontstaan door samenvoeging van bestaande eenheden die reeds een standaard voerden, wordt bij Koninklijk Besluit een nieuwe standaard verleend. In afwachting van dit besluit daartoe is het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia gerechtigd om de standaard van het oudste van de samengevoegde regimenten te voeren, te weten de standaard van het Regiment Huzaren van Sytzama, met daaraan gehecht een cravate met de benaming van de nieuwe eenheid. Alvorens wordt overgegaan tot de verlening van een eigen standaard dient te worden bepaald welke standaardopschriften van de samengevoegde eenheden gevoerd mogen worden. Om die reden wordt thans aan de standaard van het Regiment Huzaren van Sytzama eveneens een cravate gehecht met de benaming en de standaardopschriften van het Regiment Huzaren Prins Alexander, alsmede een cravate met de benaming en de standaardopschriften van het Regiment Huzaren Prins van Oranje.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten