Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 41AMvB

Besluit van 31 januari 2020 tot wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2019, nr. 2775912, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 januari 2020, nr. W16.19.0409/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 28 januari 2020, nr. 2806950, Directie Wetgeving en Juridische Zaken,

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na «ingediend» ingevoegd: «, hierna te noemen: aangewezen rechtspersoon».

B

Artikel 4 vervalt.

C

In de artikelen 5, 6, derde lid, 7, 8, 9 en 10, eerste en tweede lid, wordt «Stichting adoptievoorzieningen» vervangen door: «aangewezen rechtspersoon».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de twaalfde februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Stichting adoptievoorzieningen is per 1 januari 2020 opgegaan in de Stichting FIOM. De Stichting FIOM is een kennisorganisatie die gespecialiseerd is op het gebied van onder meer afstammingsvragen. Met deze fusie wordt Stichting FIOM aangewezen op grond van artikel 1 van het Besluit. Zij krijgt daarmee de taak om algemene voorlichting te verstrekken aan aspirant-adoptiefouders omtrent de opneming en de adoptie van buitenlandse kinderen. Op dit moment wordt in het Besluit de aangewezen rechtspersoon bij naam van Stichting adoptievoorzieningen genoemd. Met de fusie zal daarom de verwijzing in het besluit naar Stichting adoptievoorzieningen worden geschrapt. Om de duurzaamheid van de bepalingen in het besluit te waarborgen, zal enkel nog in algemene zin worden verwezen naar «aangewezen rechtspersoon».

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker