Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verstrekking van de wanbetalersbijdrage te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 18a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt als volgt te luiden:

  • a. afspraken over de betaling van nieuw vervallende termijnen van de premie,.

2. In onderdeel c wordt «zolang de verzekeringnemer de machtiging of de opdracht, bedoeld in onderdeel a, niet intrekt en de afspraken, bedoeld in onderdeel b, nakomt» vervangen door «zolang de verzekeringnemer de afspraken, bedoeld in de onderdelen a en b, nakomt».

B

Na artikel 18b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18bb

  • 1. Naast de op incasso gerichte inspanningen, bedoeld in de artikelen 18a en 18b, verricht de zorgverzekeraar aantoonbaar voldoende inspanningen tot inning van de premie voorafgaand aan de melding, bedoeld in artikel 18c, eerste lid.

  • 2. Bij ministeriële regeling wordt bepaald wanneer sprake is van het verrichten van aantoonbaar voldoende inspanningen als bedoeld in het eerste lid.

C

Aan artikel 18c worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. Na de melding verleent de zorgverzekeraar aantoonbaar voldoende medewerking aan activiteiten van de verzekeringnemer of derden, gericht op aflossing van de jegens de zorgverzekeraar bestaande, uit de zorgverzekering voortvloeiende schuld.

  • 5. Bij ministeriële regeling wordt bepaald wanneer sprake is van het verrichten van aantoonbaar voldoende medewerking als bedoeld in het vierde lid.

D

Artikel 34a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de periode waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, de hoogte van de bijdrage, de wijze waarop de bijdrage wordt verstrekt, waaronder de door de zorgverzekeraar over te leggen gegevens en verantwoording, en de door de zorgverzekeraar te voeren administratie.

2. Het derde lid vervalt.

ARTIKEL II

In de artikelen 83, eerste lid, en 88, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt na «9, » ingevoegd «18a, 18b, 18bb, 18c,».

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 oktober 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 362

Naar boven