Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2020, 401Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 14 oktober 2020, 2020-0000195545, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel XI van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel III van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 oktober 2020

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel III van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019, dat artikel 18 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties wijzigt. Met die wijziging worden ruimere mogelijkheden geschapen om accountants in te zetten voor het uitvoeren voor uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling bij het uitvoeren van wettelijke controles. Aangezien het een wijziging betreft die de lasten voor de accountancysector vermindert, is spoedige inwerkingtreding wenselijk en treedt de wijziging, in afwijking van de vaste verandermomenten, in werking op de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit inwerkingtredingsbesluit wordt geplaatst.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra