Besluit van 22 september 2020, houdende vaststelling van het moment van inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (Stb. 2020, 292)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 22 september 2020, nr. IenW/BSK-2020/153862, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (Stb. 2020, 292);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (Stb. 2020, 292) treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 september 2020

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (Stb. 2020, 292; hierna «de wet»).

De inwerkingtreding vindt plaats met ingang van 1 december 2020. In overleg met de transportsector is tot deze datum gekomen. Daarmee is er voor de betrokken beroepschauffeurs voldoende tijd (geweest) om, indien nodig, aan de wettelijke nascholingsverplichting te voldoen. Alle betrokkenen worden ook per brief geïnformeerd over deze inwerkingtredingsdatum en de gevolgen van de inwerkingtreding.

Er wordt voor de inwerkingtreding afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten, opgenomen in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Er wordt voor de afwijking hiervan een beroep gedaan op de uitzonderingen, genoemd in het vijfde lid, onderdelen c en d, van aanwijzing 4.17. De wet betreft namelijk een reparatie ten gevolge van een onjuiste implementatie van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226). Door de wet wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren van de Europese Commissie en kan de lopende infractieprocedure worden afgewend.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven