Besluit van 13 juli 2020, houdende vaststelling van de dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, nr. 2020-0000396883, en handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad in het openbaar lichaam Sint Eustatius vindt plaats op 7 september 2020.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juli 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de twintigste juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 3, eerste lid, van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius schrijft voor dat er op Sint Eustatius een verkiezing van de leden van de eilandsraad moet plaatsvinden. De dag van de kandidaatstelling wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, bepaald. Dit besluit strekt daartoe. Het bepaalt dat de kandidaatstelling plaatsvindt op maandag 7 september 2020. Ingevolge artikel J 1, eerste lid, van de Kieswet volgt daaruit dat de stemming plaatsvindt op woensdag 21 oktober 2020. Uit artikel Ya 13 in samenhang gelezen met artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet volgt dat de laatste dag waarop een politieke groepering een compleet verzoek kan indienen tot registratie van haar aanduiding ten behoeve van deze eilandsraadsverkiezing maandag 27 juli 2020 is.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven