Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2020, 260Wet

Wet van 8 juli 2020, houdende splitsing van de gemeente Haaren

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeente Haaren op te heffen en het grondgebied toe te voegen aan de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, overgang grondgebied en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Haaren opgeheven.

Artikel 2

  • 1. Met ingang van de datum van herindeling worden delen van het grondgebied van de op te heffen gemeente Haaren toegevoegd aan de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Vught.

  • 2. Met ingang van de datum van herindeling wordt een deel van het grondgebied van de op te heffen gemeente Haaren toegevoegd aan de gemeente Tilburg door een grenswijziging van de gemeente Tilburg.

  • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde toevoegingen van grondgebied vinden plaats zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Haaren wordt de gemeente Oisterwijk aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 44, eerste lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen anders dan genoemd in artikel 45;

  • d. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas;

  • e. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;

  • f. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;

  • g. artikel 71a, in verband met de overgang van het persoonsregister.

§ 2. Wijziging andere wetten

Artikel 4

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage behorend bij artikel 1, eerste lid, en 26 van de Meststoffenwet «Haaren».

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in de bijlage bij artikel 1.11, tweede lid, onderdeel d, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Haaren».

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in artikel 10 van de Wet op de rechterlijke indeling «Haaren, ».

Artikel 7

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Brabant-Noord, «Haaren, ».

§ 3. Inwerkingtreding

Artikel 8

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zestiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Kaart, genoemd in artikel 2


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 345