Besluit van 8 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2020, nr. 2020-0000384028;

Gelet op artikel 20 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1 tot en met 5, 11 tot en met 15, 16, aanhef, eerste en tweede lid, en 17 tot en met 22 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2020

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de vijftiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven