Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2020, 250Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020, nr. 2020-0000093914;

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn treedt in werking met ingang van 30 juli 2020.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de vijftiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit treedt de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn met ingang van 30 juli 2020 in werking. Dit is de uiterste implementatiedatum, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de herzieningsrichtlijn1. Ingevolge het derde lid is de richtlijn op de sector wegvervoer eerst van toepassing vanaf de datum van toepassing van een wetgevingshandeling tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG betreffende handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor het detacheren van bestuurders in de wegvervoerssector. Daarom zal de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn op een later moment en bij een afzonderlijk koninklijk besluit in werking treden ten aanzien van die sector.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173).