Besluit van 3 juli 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juli 2020, kenmerk 1636175-200760-WJZ;

Gelet op artikel 8 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet, treedt in werking op 1 september 2020, met uitzondering van paragraaf A.1, onder 3, onderdeel b en c, onder 4, onderdeel b en c, en onder 8, onderdeel b, paragraaf A.2, onder 3, onderdeel b en c, onder 4, onderdeel b en c, en onder 8, onderdeel b, en paragraaf B, onder 3, onderdeel b en c, en onder 4, onderdeel b en c.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2020

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de veertiende juli 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van onderdeel I van de bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet. Het betreft openbaarmaking door de NVWA op de toezichtsdomeinen visafslagen, horeca, en productveiligheid. Een aantal onderdelen van onderdeel I van de bijlage is uitgezonderd van de inwerkingtreding. Deze onderdelen treden nu niet in werking omdat de systemen van de NVWA nog niet gereed zijn om de openbaarmaking op grond van dit besluit volledig in de praktijk te brengen.

Dit besluit, dat voor het overige op 1 februari 2019 in werking is getreden, zal in de toekomst met verschillende toezichtdomeinen van zowel de NVWA als de IGJ en de IJenV worden uitgebreid.

Gelijktijdig met dit besluit treedt ook de Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA in werking. Deze beleidsregel beschrijft de wijze van openbaarmaking door de NVWA.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven