Besluit van 24 juni 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, het Besluit beëdigde tolken en vertalers en het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met het instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2020, 220)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 22 juni 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2951673;

Gelet op artikel V van het Besluit van 24 juni 2020 tot wijzing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, het Besluit beëdigde tolken en vertalers en het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met het instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2020, 220);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 24 juni 2020 tot wijzing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, het Besluit beëdigde tolken en vertalers en het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met het instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2020, 220) treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de dertigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De inwerkingtreding van het genoemde besluit per 1 juli 2020 is voorzien op een vast verandermoment, maar wijkt af van de vaste invoeringstermijn (Ar 4.17). In de praktijk zijn reeds de nodige voorbereidingen getroffen met het oog op de uitbreiding van het Register beëdigde tolken en vertalers en de start van de aanbestedingsprocedures per 1 juli 2020. Gelet hierop is het van belang dat het onderhavige besluit per die datum in werking treedt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven