Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 219Wet

Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 10 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de dertigste juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.891.256

12.899.909

1.600.564

758.518

753.194

65.754

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Politie

6.045.349

6.054.002

500

206.662

206.662

2.442

32

Rechtspleging en Rechtsbijstand

1.497.644

1.497.644

181.992

87.924

87.924

– 15.104

33

Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding

868.481

868.481

1.200.408

61.097

61.097

– 5.784

34

Straffen en Beschermen

2.686.793

2.686.793

97.740

152.478

152.478

– 1.621

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

272.471

272.471

2.000

2.739

2.739

0

37

Migratie

1.063.580

1.063.580

96.800

194.210

194.210

85.499

               
 

Niet-beleidsartikelen

           
               

91

Apparaat Kerndepartement

434.493

434.493

21.124

40.754

35.430

322

92

Nog onverdeeld

19.394

19.394

0

12.654

12.654

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

0

0

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.155.063

2.155.063

162.577

162.577

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

370.508

370.508

115.425

115.425

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

140.288

140.288

15.379

15.379

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

77.483

77.483

1.550

1.550

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

41.250

41.250

2.176

2.176

Totaal

2.784.592

2.784.592

297.107

297.107

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

44.535

10.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

24.200

10.800

38.250

2.050

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.923

2.971

9.263

284

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

10.613

6.763

4.199

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

2.008

Totaal

86.271

30.534

49.521

6.533


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 210 VI